• Ban chủ nhiệm khoa CNSH.
 • Phòng thí nghiệm nhân giống cây mới.
 • Theo dõi thí nghiệm nhân giống lúa mới.
 • Sinh viên thực hành tại phòng thí nghiệm.
 • Phòng thí nghiệm trung tâm.
 • Phòng thí nghiệm Công nghệ vi sinh.
 • Phòng thí nghiệm Bệnh cây trồng phân tử.
 • Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase
Error
 • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

 Faculty of Biotechnology

Address: Building B-Hanoi University of Agriculture                 
              Trau Quy-Gia Lam-Hanoi
Phone number : +844-3876-0135;  +844-6261-7657.
Fax: +844-3827-6554  Email: vpkcnsh@hua.edu.vn

Switch mode views: