• Ban chủ nhiệm khoa CNSH.
  • Phòng thí nghiệm nhân giống cây mới.
  • Theo dõi thí nghiệm nhân giống lúa mới.
  • Sinh viên thực hành tại phòng thí nghiệm.
  • Phòng thí nghiệm trung tâm.
  • Phòng thí nghiệm Công nghệ vi sinh.
  • Phòng thí nghiệm Bệnh cây trồng phân tử.
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

 Faculty of Biotechnology

Address: Building B-Hanoi University of Agriculture                 
              Trau Quy-Gia Lam-Hanoi
Phone number : +844-3876-0135;  +844-6261-7657.
Fax: +844-3827-6554  Email: vpkcnsh@hua.edu.vn

Switch mode views: