Khoa Công nghệ thực phẩm

DANH MỤC PHÂN TÍCH


1. Xác định hàm lượng pentosan bằng phương pháp quang phổ

2. Xác định thành phần và hàm lượng đường bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao

3. Xác định hàm lượng chlorophylle và carotenoid bằng phương pháp so màu

4. Xác định hàm lượng protein tổng số bằng phương pháp Kjeldahl (AOAC 981.10, 991.20)

5. Xác định hàm lượng đường khử bằng Lane-Eynone Constant Volume Volumetric AOAC 968.28/1995)

6. Xác định hàm lượng đường khử bằng phương pháp DNS

7. Xác định hàm lượng lipid tổng số bằng phương pháp Soxhlet (AOAC 920.39)

8. Xác định hàm lượng polyphenol tổng số bằng phương pháp Folin-Cioclateu (Singleton & Rossi, 1965)

9. Xác định hàm lượng anthocyanin tổng số bằng phương pháp pH vi phân (AOAC 2005.02)

10. Xác định hàm lượng gallotannin bằng phương pháp Rhodanine (Hagerman, 2002)

11. Xác định hàm lượng tannin thủy phân bằng phương pháp butanol acid hóa (Hagerman, 2002)

12. Xác định khả năng kháng oxi hóa bằng phương pháp DPPH (Duan et al., 2007), ABTS (Zulueta et al., 2009), ORAC (Huang et al., 2002).