Xử lý chất thải chăn nuôi PDF In E-mail
Người viết: Nguyễn Văn Thiện - Tạp chí KHKT Chăn nuôi số 3 - 2012   
09/05/2012

Công nghệ để xử lý chất thải chăn nuôi

Tùy theo điều kiện cụ thể, có thể xử lý chất thải chăn nuôi bằng các loại công nghệ sau:

1.                                 Đối với chất thải rắn

Đối với chất thải rắn, đặc biệt ở nơi có diện tích hẹp có thể sử dụng các công nghệ sau:

-                                  Ủ phân truyền thống (ủ nóng, ủ nguội, ủ nóng trước và ủ nguội sau)

-                                  Ủ với đất men

-                                  Ủ với E.M

-                                  Ủ compost

-                                  Ủ với giun (giun đỏ, giun đất)

2.                                 Đối với các chất thải lỏng

Đối với các chất thải lỏng, đặc biệt là nơi có diện tích hẹp có thể sử dụng các công nghệ sau:

-                                  Hồ lắng, lọc

-                                  Hồ sinh học (dùng cây thủy sinh – Nuôi cá)

-                                  Biogas

3.                                 Đối với chất thải khí

Đối với các chất thải khí có thể sử dụng các công nghệ sau:

-                                  Trồng cây xanh

-                                  Điều chỉnh khẩu phần ăn

Ngoài ra người ta có thể sử dụng các kỹ thuật chăn nuôi để xử lý chất thải chăn nuôi

-                                  Sử dụng đệm lót sinh thái

-                                  Tổ chức hệ thống chăn nuôi V.A.C khép kín

Cập nhật ( 09/05/2012 )
 
< Trước   Tiếp >