BỘ MÔN RAU - HOA QUẢ VÀ CÂY CẢNH

KHOA NÔNG HỌC

Đại học Nông nghiệp

 

Tên các giáo trình, bài giảng của Bộ môn

 

 

 

*/ PGS.TS. Phạm Văn Côn

A- Các bài báo

B- Các sách đã xuất bản

1

Cây Hồng, kỹ thuật trồng và chăm sóc – NXB Nông nghiệp Hà Nội 2002

2

Thiết kế VAC cho mọi vùng – NXB Nông nghiệp Hà Nội 2002

3

Các biện pháp điều khiển sinh trưởng, phát triển, ra hoa, kết quả cây ăn trái – NXB Nông nghiệp Hà Nội 2003

C- Chủ nhiệm các đề tài nghiên cứu cấp Bộ

 

  Đầu trang


 

*/ TS. Phạm Thị Hương

A-    Các bài báo

B- Các sách đã xuất bản

1

Phạm Thị Hương, Nguyễn Quang Thạch, Trần Thế Tục, 2000. Cây xoài và những điều cần biết. Nhà xuất bản Nông nghiệp.

2

Phạm Văn Côn, Phạm Thị Hương, 2002. Thiết kế VAC cho mọi vùng. Nhà xuất bản Nông nghiệp.

3

Trần Đức Viên, Phạm Thị Hương, 2001. Quản lý tài nguyên ở lưu vực Sông Cả: Chính sách, Con người và Nghèo đói. Nhà xuất bản chính trị quốc gia (tiếng Việt và tiếng Anh).

C- Các đề tài nghiên cứu

 

  Đầu trang


 

*/ TS. Đoàn Văn Lư

A- Các bài báo

B- Các sách và tài liệu chuyên khảo

1

Nguyễn huy Trí, Đoàn văn Lư:Trồng hoa và cây cảnh trong gia đình. Nhà XB Thanh hóa, 1994

2

GS.TS Trần ThếTục và tập thể tác giả: Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số giống rau, cây ăn quả vùng Ngân sơn, Cao bằng. Nhà XBNN, 1994

3

GS.TS Trần Thế Tục và các tác giả: Giáo trình cây ăn quả. Nhà XB Giáo dục, 1999

4

PGS.PTS. Nguyễn Văn Hiển và các tác giả: Chọn giống cây trồng- Sách dùng cho sinh viên khoa Nông học và Sư phạm kỹ thuật. Nhà XB Giáo dục, 2000.

5

GS.TS Trần Thế Tục, TS. Đoàn văn Lư: Cây đu đủ và kỹ thuật trồng. Nhà XB Lao động - Xã hội, 2001

C- Các đề tài nghiên cứu

 

  Đầu trang


 

*/ Hoàng Ngọc Thuận

 

A- Các bài báo

B- Các sách đã xuất bản

1

Kỹ thuật trồng quýt. NXB Nông nghiệp, 1988

2

Nhân giống cây ăn quả. NXB Nông nghiệp 1991, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999, 2000

3

Nhân giống vô tính cây ăn quả. NXB Nông nghiệp 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.

4

Kỹ thuật chọn tạo giống và trồng cây cam quýt năng suất cao, phẩm chất tốt. NXB Nông nghiệp, 2000, 2002.

5

Kỹ thuật trồng cây ăn quả. Cây trồng vật nuôi. NXB Nông nghiệp 1996, 1998

6

Giáo trình cây ăn quả trường Đại học nông nghiệp I. NXB Nông nghiệp 1998

C- Các đề tài nghiên cứu

 

  Đầu trang

 

Bộ môn Rau Hoa Quả và cây cảnh  - Khoa Nông học - Trường Đại học Nông nghiệp

Điện thoại:   04. 8766230 ; E-mail: bmrhqua@hua.edu.vn