Khoa Nông học

Môn học: Bệnh cây nông nghiệp

1. Tên môn học: Bệnh cây nông nghiệp

2. Số đơn vị học trình: 3 ĐVHT

3. Trình độ:

4. Phân bổ thời gian:

- Lý thuyết: 30

- Thực tập: 15

5. Điều kiện tiên quyết:

Có giáo trình in, phòng thực tập môn học có kính hiển vi, lúp, mẫu tiêu bản và các dụng cụ khác để quan sát và giám định.

6.Mục tiêu của học phần:

- Bản chất và nguyên nhân bệnh cây.

- Đặc điểm gây hại, phát sinh phát triển của các loại bệnh hại trên một số cây trồng chính và hệ thống biện pháp phòng trừ, quản lý bệnh hại tổng hợp trong quần thể cây trồng nông nghiệp.

7. Mô tả môn học: Kiến thức chuyên môn về bệnh hại cây trồng.

8. Nhiệm vụ của sinh viên:

9. Tài liệu học tập:

Giáo trình bệnh cây Nông nghiệp, NXB Nông nghiệp- 2001

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

11. Thang điểm:

12. Nội dung chi tiết học phần:

Phần Bệnh cây đại cương (13 tiết)

Chương 1    (2 tiết)

Chương 2    (9 tiết)

Chương 3    (1tiết)

Chương 4    (1 tiết)

Phần chuyên khoa (17 tiết)

Chương 5    (1 tiết)

Chương 6    (7 tiết)

Chương 7    (4 tiết)

Chương 8    (1 tiết)

Chương 9    (3 tiết)

Chương 10   (1 tiết)

Phần một: Bệnh cây đại cương

Chương 1: Khái niệm chung về bệnh cây

1.1. Khoa học bệnh cây và sản xuất nông nghiệp

1.1.1- Đối tượng nghiên cứu

1.1.2     - Lịch sử tóm tắt về khoa học bệnh cây

1.1.3– Tác hại của bệnh cây

1.3- Triệu chứng bệnh cây

1.4- Khái niệm chung về nguyên nhân bệnh cây và đặc tính ký sinh của vật

gây bệnh.

1.4.1- Phân nhóm nguyên nhân gây bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm

1.4.2- Tính kí sinh và khả năng gây bệnh của vi sinh vật gây bệnh.

1.4.3- Tính chuyên hoá của vi sinh vật gây bệnh.

1.5- Chẩn đoán vi sinh vật gây bệnh cây

1.5.1 - Định nghĩa và  mục đích

1.5.2- Các nhóm phương pháp chẩn đoán bệnh cây chủ yếu

Chương 2- Đặc tính chung của các nguyên nhân sinh vật gây bệnh cây

2.1- Nấm gây bệnh

2.1.1 - Đặc điểm hình thái cấu tạo

2.1.2- Các dạng biến thái của nấm

2.1.3- Sinh sản của nấm

2.1.4- Dinh dưỡng của nấm

2.1.5- Chu kỳ phát triển của nấm

2.1.6- Xâm nhiễm, truyền lan của nấm

2.1.7- Khái niệm về hệ thống phân loại nấm

2.2- Vi khuẩn gây bệnh cây

2.2.1 - Đặc điểm chung hình thái cấu tạo, sinh lý sinh hoá của vi khuẩn.

2.2.2- Xâm nhiễm, truyền lan của vi khuẩn

2.2.3- Khái niệm về phân loại vi khuẩn

2.3- Dịch khuẩn bào Phytoplasma (Mycoplasma) gây bệnh cây

2.3.1 - Đặc điểm chung

2.3.1- Xâm nhiễm truyền lan và triệu chứng bệnh.

2.4- Vi rút và viroit gây bệnh cây

2.4.1 - Đặc tính chung của vi rút hại thực vật

2.4.2- Hình thái cấu tạo và đặc tính sinh học của vi rút và viroit

2.4.3- Xâm nhiễm và truyền lan của vi rút

2.4.5- Triệu chứng bệnh và chẩn đoán

2.5- Tuyến trùng hại thực vật

2.5.1 - Đặc điểm chung về hình thái cấu tạo, sinh sản của tuyến trùng

2.5.2- Chu kỳ phát triển (vòng đời) của tuyến trùng

2.5.3- Quan hệ kí sinh giữa tuyến trùng và cây. Triệu chứng bệnh

2.5.4 - ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh tới sự phát triển,

phân bố và gây bệnh của tuyến trùng.

2.6- Thực vật thượng đẳng kí sinh

2.6.1- Khái nhiệm chung về các nhóm thực vật thượng đẳng kí sinh

2.6.2- Tác động gây hại của thực vật thượng đẳng kí sinh trên cây trồng

Chương 3: Sinh thái bệnh cây dịch bệnh

3.1- Sinh thái bệnh cây

3.1.1 - Điều kiện cơ bản quyết định sự phát sinh bệnh cây

3.1.2- Quá trình xâm nhiễm gây bệnh và ảnh hưởng của các yếu tố ngoại cảnh

tới sự phát sinh phát triển của bệnh cây.

3.1.3- Nguồn bệnh

3.2- Dịch bệnh

3.2.1 - Định nghĩa

3.2.2 - Điều kiện cơ bản để phát sinh hình thành dịch bệnh

3.3 - Điều tra, đánh giá mức độ phát triển của bệnh cây.

Chương 4: Nguyên lý phòng trừ bệnh cây (2 tiết)

4.1- Khái niệm về phòng trừ tổng hợp (Quản lý dịch hại tổng hợp ) IPM

·        Định nghĩa và nguyên lý

4.2- Các nhóm biện pháp phòng trừ bệnh cây

4.2.1- Biện pháp chọn lọc sử dụng giống chống bệnh và giống sạch bệnh.

4.2.2- Biện pháp canh tác

4.2.3- Biện pháp lý học

4.2.4- Biện pháp sinh học

4.2.5- Biện pháp kiểm dịch thực vật

4.2.6- Biện pháp hoá học.

Đại cương: 13 tiết

Phần hai: Bệnh cây chuyên khoa (17 tiết)

Chương I: Bệnh sinh lý (không truyền nhiễm )      (1 tiết)

I.1- Bệnh do đất không phù hợp gây ra.

I.1.1- Bệnh do chất dinh dưỡng và chế độ nước hoặc khí độc trong đất không phù hợp: Bệnh biến màu lá, bệnh héo khô, bệnh cháy lá, bệnh ngẹt rễ (lúa), bệnh thối đỉnh quả (cà chua, ớt,...).

I.1.2- Bệnh do thời tiết không phù hợp: Bệnh trắng lá do rét, bệnh cháy lá, bong vỏ tách lõi, rám quả,...

Chương II: Bệnh nấm hại cây trồng (7 tiết)

II.1- Bệnh nấm hại cây lương thực

1.1  - Bệnh nấm hại cây lúa

1.2  - Bệnh nấm hại cây ngô

1.3   Bệnh nấm hại cây khoai lang

II.2- Bệnh nấm hại cây thực phẩm (rau)

2.1- Bệnh nấm hại khoai tây

2.2- Bệnh nấm hại cà chua

2.3- Bệnh nấm hại cây ớt

2.4- Bệnh nấm hại cây hành tỏi

2.5- Bệnh nấm hại cây bầu bí, dưa chuột.

2.6- Bệnh nấm hại đậu đỗ

2.7- Bệnh nấm hại cây cải bắp, xu hào

2.8- Bệnh nấm hại rau diếp, xà lách, cà rốt.

II.3- Bệnh nấm hại cây công nghiệp

3.1- Bệnh nấm hại đậu tương

3.2- Bệnh nấm hại lạc

3.3- Bệnh nấm hại mía

3.4- Bệnh nấm hại thuốc lá

3.5- Bệnh nấm hại bông

3.6- Bệnh nấm hại đay

3.7- Bệnh nấm hại cây dâu tằm

3.8- Bệnh nấm hại chè

3.9- Bệnh nấm hại cà phê

3.10- Bệnh nấm hại cao su và hồ tiêu

II.4- Bệnh nấm hại cây ăn quả

4.1- Bệnh nấm  hại cây có múi

4.2- Bệnh nấm hại chuối

4.3- Bệnh nấm hại xoài

4.4- Bệnh nấm hại cây dứa

4.5- Bệnh nấm hại cây nhãn vải

4.6- Bệnh nấm hại cây đu đủ

4.7- Bệnh nấm hại cây nho

II.5- Bệnh nấm hại cây hoa- cây cảnh

Chương III: Bệnh vi khuẩn hại cây trồng (4 tiết)

III.1- Bệnh vi khuẩn hại cây lương thực- Thực phẩm

1.1  - Bệnh vi khuẩn hại cây lúa

1.2  - Bệnh vi khuẩn hại cây ngô

1.3  - Bệnh vi khuẩn hại khoai tây

1.4  - Bệnh vi khuẩn hạicà chua

1.5  - Bệnh vi khuẩn hại đậu đỗ

1.6  - Bệnh vi khuẩn hại dưa chuột

1.7  - Bệnh vi khuẩn hại cây cải bắp, xu hào

1.8  - Bệnh vi khuẩn hại cây cà rốt, hành tây

II.2- Bệnh vi khuẩn hại cây công nghiệp và cây ăn quả

2.1- Bệnh vi khuẩn hại cây đậu tương

2.2- Bệnh vi khuẩn hại lạc

2.3- Bệnh vi khuẩn hại thuốc lá

2.4- Bệnh vi khuẩn hại cây bông

2.5- Bệnh vi khuẩn hại cây chè

2.6- Bệnh vi khuẩn hại cây có múi

2.7- Bệnh vi khuẩn hại cây xoài

Chương IV: Bệnh Phytoplasma (Mycoplasma) hại cây trồng (1 tiết)

1- Bệnh Mycoplasma hại lúa

2- Bệnh Mycoplasma hại ngô

3- Bệnh trắng lá mía

4- Bệnh quăn lá cây dâu tằm

5- Bệnh khô cằn cam, chanh do Spiroplasma citri (Stubborn)

Chương V: Bệnh vi  rút hại cây trồng

V.1- Bệnh vi rút hại cây lương thực- thực phẩm.

1.1  - Bệnh vi rút hại lúa

1.2  - Bệnh vi rút hại ngô

1.3  - Bệnh vi rút hại khoai lang

1.4  - Bệnh vi rút hại khoai tây

1.5  - Bệnh vi rút hại cà chua

1.6  - Bệnh vi rút hại dưa chuột

1.7  - Bệnh vi rút hại hành tây

1.8  - Bệnh vi rút hại đậu đỗ.

V.2- Bệnh vi rút hại cây công nghiệp và cây ăn quả.

2.1- Bệnh vi rút hại đậu tương

2.2- Bệnh vi rút hại lạc

2.3- Bệnh vi rút hại mía

2.4- Bệnh vi rút hại thuốc lá

2.5- Bệnh vi rút hại bông

2.6- Bệnh vi rút hại cam

2.7- Bệnh vi rút hại chuối

2.8- Bệnh vi rút hại đu đủ.

Chương VI: Bệnh hại cây trồng do tuyến trùng (1 tiết)

1- Bệnh do tuyến trùng hại rễ

2- Bệnh do tuyến trùng hại thân củ

3- Bệnh do tuyến trùng hại lá, hạt

Tổng số Bệnh cây chuyên khoa = 17 tiết

Tài liệu tham khảo....................

Mục lục.......................................

Người biên soạn đề cương: PGS.TS. Lê Lương Tề

 

Đăng nhập

Bảng quảng cáo
Vietnamese English French German Italian Japanese Korean Russian Spanish Thai
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Check E-mail

Email:
Password:
 

Tổng số lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay626
mod_vvisit_counterHôm qua709
mod_vvisit_counterTuần này6456
mod_vvisit_counterTuần trước11438
mod_vvisit_counterTháng này39601
mod_vvisit_counterTháng trước28697
mod_vvisit_counterTổng số1112390

Chúng ta có: 8 khách online
IP của bạn: 54.198.130.203
Hôm nay: 24 Tháng 7, 2014
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo