Khoa Nông học

Môn học: Sản xuất giống cây trồng

Email In PDF.

1. Tên môn học: Sản xuất giống cây trồng.

2. Số đơn vị học trình: 2 ĐVHT

3. Trình độ:

4. Phân bổ thời gian:

- Lý thuyết: 22 tiết

- Thực tập: 8 tiết

5. Điều kiện tiên quyết:

6. Mục tiêu của học phần: Thông qua môn học sinh viên biết vận dụng kiến thức về hệ thống sinh sản, đặc điểm di truyền của cây trồng trong việc xây dung quy trình công nghệ sản xuất giống cây trồng có chất lượng cao, công nghệ chế biến bảo quản và quản lý chất lượng giống cây trồng.

7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Vận dụng kiến thực về hệ thống sinh sản của cây trồng trong việc xây dung quy trình sản xuất giống, công nghệ sản xuất giống của cây tự thụ phấn, cây thụ phấn chéo và cây sinh sản vô tính. Kiến thức về công nghệ chế biến, bảo quản, quản lý chất lượng giống và luật giống cây trồng

8. Nhiệm vụ của sinh viên:

9. Tài liệu học tập:

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

11. Thang đỉêm:

12. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1: Mở đầu: 2 tiết

1.1.          Khái niệm về sản xuất giống

1.2.          Công tác giống, hệ thống giống

1.3.          Nhiệm vụ của công tác giống cây trồng

1.4.          Các khái niệm và thuật ngữ

1.4.1.   Giống, hạt giống, vật liệu trồng trọt

1.4.2.   Các loại giống cây trồng

·        Giống thuần

·        Giống thụ phấn tự do

·        Giống nhiều dòng

·        Giống ưu thế lai

·        Giống dòng vô tính

1.4.3.   Các cấp hạt giống

·        Hạt giống tác giả

·        Hạt giống siêu nguyên chủng

·        Hạt giống nguyên chủng

·        Hạt giống xác nhận

·        Cây mẹ ưu tú (cây đầu dòng)

·        Hệ vô tính ưu tú

·        Củ giống siêu nguyên chủng

Chương 2: Cơ sở khoa học của sản xuất giống cây trồng: 4 tiết

2.1. Phương thức sản xuất của cây trồng và đặc điểm cấu tạo của cơ quan sinh sản

2.1.1. Nhóm cây tự thụ phấn

·        Đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh sản

·        Bộ phận sinh sản

2.1.2. Nhóm cây thụ phấn chéo

·        Đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh sản

·        Bộ phận sinh sản

2.1.3. Nhóm cây sinh sản vô tính

·        Nhóm cây sinh sản vô tính điểm hình

·        Nhóm cây nhân giống vô tính

2.2. Bảo tồn kiểu gen đã được tạo ra

2.2.1. Cấu trúc di truyền quần thể ở cây tự thụ phấn

2.2.2. Cấu trúc di truyền quần thể ở cây thụ phấn chéo

2.2.3. Duy trì giống

2.2.4. Phục tráng giống

2.3. Hệ số nhân của giống

2.3.1. Hệ số nhân giống và các loại hệ số nhân

2.3.2. Nâng cao hệ số nhân giống

2.4. Giá trị gieo trồng của giống và hạt giống

2.4.1. Độ thuần di truyền của giống và hạt giống

2.4.2. Độ lớn, độ mẩy của hạt

2.4.3. Sức khoẻ của hạt giống và vật liệu trồng trọt

2.4.4. Độ sạch

2.4.5. Sức nảy mầm và tỷ lệ nảy mầm

2.5. Các nguyên nhân gây thoái hoá giống

2.5.1. Sự lẫn giống cơ giới

2.5.2. Thụ phấn chéo khác giống

2.5.3. Đột biến tự nhiên

2.5.4. Sự phân ly

2.5.5. Sự tích luỹ của bệnh

2.5.6. Không đảm bảo điều kiện gieo trồng

2.6. Sự ngủ nghỉ của hạt giống

2.6.1. Các nguyên nhân ngủ nghỉ

2.6.2. Phá ngủ

Chương 3: sản xuất giống ở cây tự thụ phấn

Lý thuyết 4 tiết; thực hành 2 tiết

3.1. sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng bằng hệ thống duy trì

3.1.1. Sơ đồ duy trì

3.1.2. Trình tự tiến hành của hệ thống duy trì.

·        Vụ thứ nhất – Go

·        Vụ thứ 2 – G1

3.2. sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng bằng hệ thống phục tráng

3.2.1. Sơ đồ phục tráng

3.2.2. Trình tự tiến hành của hệ thống phục tráng

·        Xây dựng tiêu chuẩn phục tráng

·        Vụ chọn lọc thứ nhất – Go – chọn cây ưu tú

·        Vụ chọn lọc thứ 2 – G1 - đánh giá dòng lần thứ nhất

·        Vụ thứ 3: So sánh giống - đánh giá dòng lần thứ 2

3.3. Sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng

3.4. Sản xuất hạt giống ưu thế lai

3.4.1.Sản xuất hạt giống ưu thế lai theo phương pháp khử đực, thụ phấn bằng lao động thủ công

·        Duy trì dòng bố mẹ

·        Trồng bố mẹ và điều khiển cho bố mẹ nở hoa đồng bộ

·        Khử đực hoa dòng mẹ

·        Thu thập hạt phấn từ dòng bố

·        Thụ phấn, chăm sóc cây sau lai

·        Thu hoạch, sơ chế hạt lai

3.4.2. Sản xuất hạt giống ưu thế lai, sử dụng bất dục đực

3.4.2.1. Duy trì các dòng bố mẹ

·        Duy trì các dòng bố mẹ hệ 3 dòng

·        Duy trì các dòng bố mẹ hệ hai dòng

3.4.2.2. Sản xuất hạt lai thương phẩm F1

·        Chọn tổ hợp

·        Xác định thời kỳ nở hoa an toàn

·        Điều khiển bố mẹ nở hoa trùng khớp

·        Xác định tỷ lệ hàng bố mẹ và hướng hàng phù hợp

·        Cách ly

·        Khử lẫn

·        Sử dụng các chế phẩm bổ trợ cho qúa trình thụ phấn

·        Thụ phấn bổ sung

·        áp dụng các biện pháp kỹ thuật đặc thù

·        Thu hoạch, sơ chế hạt lai

Chương 4: Sản xuất giống ở cây thụ phân chéo

Lý thuyết 4 tiết; thực hành 2 tiết

4.1. Sản xuất hạt giống ở nhóm giống thụ phấn tự do

4.1.1. Duy trì giống – sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng

4.1.2. Phục tráng giống

4.1.3. ứng dụng phương pháp chọn lọc hafsip bắp /hàng cải tiến cho các cây thụ phấn chéo có hoa đơn tính

4.1.4.Sản xuất hạtgiống siêu nguyên chủng ở nhóm cây thụ phấn chéo có hoa lưỡng tính lấy hạt làm sản phẩm

4.1.5. Sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng ở nhóm cây thụ phấn chéo có hoa lưỡng tính lấy phần sinh dưỡng làm sản phẩm

4.1.6. Sản xuất hạt giống nguyên chủng ở nhóm giống thụ phấn tự do

4.2. Sản xuất hạt giống ưu thế lai

4.2.1. Duy trì các dòng bố mẹ ở nhóm sản xuất hạt lai phải khử đực dòng mẹ

4.2.1.1. Lai kiểm tra

4.2.1.2. Đánh giá đời sau

4.2.1.3. Nhân giống bố mẹ

4.2.2. Duy trì các dòng bố mẹ ở nhóm sản xuất hạt lai không phải khử đực dòng mẹ

4.2.2.1. Lai kiểm tra, tự phối

4.2.2.2. Đánh giá đời sau

4.2.2.3. Nhân giống bố mẹ

4.2.3. Kỹ thuật sản xuất hạt lai F1 thương phẩm

·        Nắm vững đặc điểm sinh học của tổ hợp

·        Lựa chọn phương pháp thụ phấn

·        Xác định tỷ lệ hàng bố mẹ phù hợp

·        Điều khiển bố mẹ nở hoa đồng bộ

·        Cách ly

·        Khử lẫn

·        áp dụng các biện pháp kỹ thuật đặc thù

·        Thu hoạch sơ chế hạt lai

Chương 5: sản xuất giống ở cây nhân giống vô tính

Lý thuyết 4 tiết; thực hành 2 tiết

5.1. sản xuất giống ở nhóm cây lấy củ

5.1.1. Chọn lọc cây ưu tú theo hệ củ

5.1.2. Đánh giá và chọn lọc hệ củ vô tính

5.1.3. Nhânn giống vô tính củ nguyên chủng

5.1.4. Nhân giống thương phẩm

5.2. sản xuất giống ở nhóm cây lấy thân lá

5.2.1. Chọn lọc hệ vô tính ưu tú

5.2.2. Nhân giống vô tính chất lượng cao

5.3. sản xuất giống ở cây ăn quả nhân giống vô tính

5.3.1. Chọn lọc cây mẹ ưu tú (cây đầu dòng)

5.3.2. Bảo vệ cây đầu dòng và nhân giống chất lượng cao.

Chương 6. Quản lý kinh doanh giống cây trồng.

Lý thuyết 4 tiết, thực hành 2 tiết.

6.1. Kiểm tra giống trên đồng ruộng.

6.1.1 Định nội dung kiểm tra.

6.1.2 Định điểm và sơ đồ kiểm tra.

6.1.3 Chỉ tiêu kiểm tra.

6.1.4 Báo cáo kết quả kiểm tra.

6.2 Kiểm tra giống trong phòng.

6.2.1 Phương pháp lấy mẫu và xác lập mẫu.

6.2.2 Phương pháp kiểm tra.

6.2.2.1 Kiểm tra độ ẩm.

6.2.2.2 Kiểm tra độ sạch

6.2.2.3 Kiểm tra độ thuần.

6.2.2.4.Kiểm tra sức sống, sức nẩy mầm, tỷ lệ nảy mầm.

6.2.2.5 Kiểm tra độ lớn, độ mẩy của hạt giống.

6.2.2.6 Kiểm tra sức khoẻ hạt giống.

6.3 Phân loại, đóng gói, bảo quản hạt giống.

6.4 Chứng chỉ và luật hạt giống.

6.4.1 Cấp chứng chỉ hạt giống và vật liệu trồng trọt.

6.4.1.1 Tổ chức cấp chứng chỉ.

6.4.1.2 Các thủ tục cấp chứng chỉ.

6.4.1.3 Giá trị pháp lý của chứng chỉ

6.4.2. Luật hạt giống

6.4.2.1. Tiêu chuẩn chất lượng hạt giống và vật liệu trồng trọt

6.4.2.2. Bảo hộ giống cây trồng

6.4.2.3. Quản lý các cấp về giống cây trồng

6.5. Buôn bán và kinh doanh giống cây trồng

5. Các bài thực hành

Bài 1: Chọn cây ưu tú trong duy trì giống ở cây tự thụ phấn

Bài 2: Duy trì giống ở cây thụ phấn chéo hoa lưỡng tính (ở cây cải củ, cây cao lương)

Bài 3: Chọn lọc hệ củ ở khoai lang, khoai sọ

Bài 4: Đánh giá chất lượng gieo trồng của hạt giống (ngô, lúa, đậu tương)

Người biên soạn đề cương:  PGS.TS. Nguyễn Văn Hoan

 

Đăng nhập

Bảng quảng cáo
Vietnamese English French German Italian Japanese Korean Russian Spanish Thai
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Check E-mail

Email:
Password:
 

Tổng số lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay913
mod_vvisit_counterHôm qua1152
mod_vvisit_counterTuần này5002
mod_vvisit_counterTuần trước11438
mod_vvisit_counterTháng này38147
mod_vvisit_counterTháng trước28697
mod_vvisit_counterTổng số1110936

Chúng ta có: 11 khách online
IP của bạn: 54.211.80.155
Hôm nay: 22 Tháng 7, 2014
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo