Khoa Nông học

Môn học: Rau - qua - hoa và cây cảnh

Email In PDF.

1. Tên môn học: Rau- qua- hoa và cây cảnh -

2. Số đơn vị học trình: 4 ĐVHT

3. Trình độ:

4. Phân bổ thời gian:

- Lý thuyết: 45 tiết

- Thực tập: 15 tiết)

5. Điều kiện tiên quyết:

- Đối với người học: cần có đầy đủ kiến thức các môn học đã nêu trong đề cương tóm tắt.

Đối với trang thiết bị: cần có đèn chiếu (Overhead), tấm bóng kính, đầu, màn Video hoặc vi tính, các dụng cụ của nghề làm vườn.

6. Mục tiêu:

- Cung cấp cho sinh viên ngành Bảo vệ thực vật những kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh học, sinh thái, kỹ thuật sản xuất, bảo quản sản phẩm đối với một số cây rau, cây ăn quả chủ yếu, kỹ thuật trồng một số cây hoa, cây cảnh chính. Chất lượng hàng hoá và tiêu chuẩn vệ sinh an toàn của sản phẩm rau, quả, hoa đối với thị trường trong nước và quốc tế.

7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

- Môn học  Rau - Quả - Hoa cây cảnh bao gồm 3 chuyên ngành là cây ăn quả, cây rau và cây hoa cây cảnh. Mỗi chuyên ngành có những đặc thù riêng về những quy luật sinh trưởng phát triển ra hoa kết quả và ứng dụng các biện pháp kỹ thuật trong thực tiễn sản xuất. Chẳng hạn: cây ăn quả chủ yếu là những loại cây lâu năm cho sản phẩm quả chín để ăn tươi hoặc chế biến đồ hộp. Nó tuân theo những quy luật sinh vật học của cây lâu năm. Cây rau chủ yếu là những loại cây hàng năm cho sản phẩm lá, hoa, quả, củ… để ăn tươi hoặc chế biến. Nó tuân theo những quy luật sinh vật học của cây hàng năm, ngắn ngày. Cây hoa cây cảnh rất đa dạng, có những loại cây sống lâu năm, có những loại cây hàng năm cung cấp sản phẩm đặc biệt đa dạng vừa là vật chất vừa là tinh thần phục vụ con người nhất là trong xã hội phát triển hiện đại.

8. Nhiệm vụ của sinh viên:

9. Tài liệu học tập:

- Hồ Hữu An: Bài giảng môn học Cây rau – 2003

- Phạm Văn Côn: Bài giảng môn học Cây ăn quả - 2003

- Tạ Thu Cúc, Hồ Hữu An, Nghiêm Thị Bích Hà: Giáo trình Cây rau – NXB Nông nghiệp, Hà Nội – 2000

- Vũ Công Hậu: Trồng cây ăn quả ở Việt Nam – NXB Nông nghiệp, Hà Nội – 1996

- Trần Thế Tục (chủ biên), Cao Anh Long, Phạm Văn Côn, Hoàng Ngọc Thuận, Đoàn Văn Lư: Giáo trình cây ăn quả - NXB Nông nghiệp, Hà Nội – 1998

- Hoàng Ngọc Thuận: Nhân giống vô tính cây ăn quả - NXB Nông nghiệp, Hà Nội – 2000

Hoàng Ngọc Thuận: Bài giảng môn học Cây hoa – cây cảnh - 2003

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

11. Thang điểm:

12. Nội dung chi tiết học phần:

Chương 1. (Số tiết LT: 3) Tầm quan trọng, lịch sử phát triển và phương hướng phát triển nghề trồng Rau - Quả - Hoa cây cảnh

1.1. Tầm quan trọng của nghề trồng Rau - Quả - Hoa cây cảnh trong nền kinh tế xã hội

1.2. Lịch sử trồng trọt, tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm và phương hướng phát triển

1.3. Đặc điểm của nghề trồng Rau - Quả - Hoa cây cảnh

1.3.1. Đặc điểm về kỹ thuật trồng trọt

1.3.2. Đặc điểm về sản phẩm, chất lượng hàng hoá, tiêu chuẩn vệ        - sinh an toàn của sản phẩm

Chương 2. (Số tiết LT: 6; TT: 2) Vườn ươm và các phương pháp nhân giống

2.1. Kỹ thuật làm vườn ươm

2.2. Phương pháp nhân giống bằng hạt

2.3. Phương pháp nhân giống bằng cành

2.4. Phương pháp nhân giống bằng ghép cây

Chương 3. (Số tiết LT: 9; TT: 2) Cây ăn quả thân gỗ

3.1. Cây cam quýt (Citrus spp) (5 tiết)

3.1.1- Giá trị dinh dưỡng, ý nghĩa kinh tế

3.1.2- Phân loại và giống

3.1.3- Đặc điểm sinh vật học

3.1.4- Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.1.5- Kỹ thuật trồng và chăm sóc

3.1.6- Thu hoạch, bảo quản quả

3.2. Cây nhãn và cây vải (Euphoria longana và Litchi sinensis) (2 tiết)

3.2.1- Giá trị dinh dưỡng, ý nghĩa kinh tế

3.2.2- Phân loại và giống

3.2.3- Đặc điểm sinh vật học

3.2.4- Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.2.5- Kỹ thuật trồng và chăm sóc

3.2.6- Thu hoạch, bảo quản quả

3.3. Cây hồng (Diospyros kaki) (2 tiết)

3.3.1- Giá trị dinh dưỡng, ý nghĩa kinh tế

3.3.2- Phân loại và giống

3.3.3- Đặc điểm sinh vật học

3.3.4- Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

3.3.5- Kỹ thuật trồng và chăm sóc

3.3.6- Thu hoạch, bảo quản quả

Chương 4. (Số tiết LT: 7; TT: 2) Cây ăn quả thân mềm

4.1. Cây chuối (Musa spp) (3 tiết)

4.1.1. Giá trị dinh dưỡng, ý nghĩa kinh tế

4.1.2. Phân loại và giống

4.1.3. Đặc điểm sinh vật học

4.1.4. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

4.1.5. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

4.1.6. Thu hoạch, bảo quản quả

4.2. Cây dứa (Ananas comosus) (3 tiết)

4.2.1. Giá trị dinh dưỡng, ý nghĩa kinh tế

4.2.2. Phân loại và giống

4.2.3. Đặc điểm sinh vật học

4.2.4. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

4.2.5. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

4.2.6. Thu hoạch, bảo quản quả

4.3. Cây đu đủ (Carica papaya) (1 tiết)

4.3.1. Giá trị dinh dưỡng, ý nghĩa kinh tế

4.3.2. Phân loại và giống

4.3.3. Đặc điểm sinh vật học

4.3.4. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

4.3.5. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

4.3.6. Thu hoạch, bảo quản quả

Chương 5. (Số tiết LT: 4; TT: 1) Cây cà chua (Lycopersicon esculentum Mill)

5.1. Giá trị dinh dưỡng, ý nghĩa kinh tế

5.2. Đặc điểm thực vật học

5.3. Giống cà chua trồng trọt

5.4. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

5.5. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

5.6. Thu hoạch và bảo quản quả

5.7. Sản xuất hạt giống

Chương6. (Số tiết LT: 4; TT: 1) Cây cải bắp (Brassica oleracea Var.  capitata Lizg)

6.1. Giá trị dinh dưỡng, ý nghĩa kinh tế

6.2. Nguồn gốc, phân loại và giống

6.3. Đặc điểm thực vật học

6.4. Các thời kỳ sinh trưởng chủ yếu

6.5. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

6.6. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

6.7. Sản xuất giống cải bắp

Chương 7. (Số tiết LT: 4; TT: 1) Cây dưa chuột (Cucumis sativus L.)

7.1. Một số nét về cây dưa chuột

7.2. Nguồn gốc, phân loại và giống trồng trọt

7.3. Đặc điểm thực vật học

7.4. Yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

7.5. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

7.6. Thu hái và sản xuất hạt giống

Chương 8. (Số tiết LT: 2  TT: 1) Cây quất cảnh (Fortunella japonica Swingle)

8.1. Vị trí cây quất cảnh trong sản xuất; nguồn gốc và phân loại

8.2. Đặc điểm thực vật học và yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

8.3. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

Chương 9. (Số tiết LT: 2; TT: 1) Cây hoa đào (Persiaca vulgaris  Mill)

9.1. Vị trí cây hoa đào trong sản xuất; nguồn gốc và phân loại

9.2. Đặc điểm thực vật; yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

9.3. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

Chương 10. (Số tiết LT: 2, TT: 1) Cây hoa hồng (Rosa sp.)

10.1. Vị trí cây hoa hồng trong sản xuất, nguồn gốc, phân loại

10.2. Đặc điểm thực vật và yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

10.3. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

Chương 11. (Số tiết LT: 2; TT: 1) Cây hoa cúc (Chrysanthemum sp.)

11.1. Vị trí cây hoa cúc trong sản xuất, nguồn gốc và phân loại

11.2. Đặc điểm thực vật học và yêu cầu điều kiện ngoại cảnh

11.3. Kỹ thuật trồng và chăm sóc

V. Hướng dẫn thực hiện chương trình

1. Phần lý thuyết:

Nội dung cơ bản của chương trình là: sinh viên học theo giáo trình đã in, thầy lên lớp lý thuyết có thể không giảng những phần đã viết cụ thể trong giáo trình, có thể mở rộng thêm kiến thức và liên hệ thực tiễn sản xuất.

2. Phần thực tập:

Mục đích: Bổ sung kiến thức cho bài giảng lý thuyết, minh họa cho một phần bài giảng lý thuyết; giúp sinh viên nhận biết hình thái những đối tượng cây trồng trong môn học, một số thao tác kỹ thuật quan trọng.

Người biên soạn: PGS. TS.  Phạm Văn Côn

 

Đăng nhập

Bảng quảng cáo
Vietnamese English French German Italian Japanese Korean Russian Spanish Thai
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Check E-mail

Email:
Password:
 

Tổng số lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay255
mod_vvisit_counterHôm qua1032
mod_vvisit_counterTuần này4159
mod_vvisit_counterTuần trước11787
mod_vvisit_counterTháng này38521
mod_vvisit_counterTháng trước28697
mod_vvisit_counterTổng số1111310

Chúng ta có: 13 khách online
IP của bạn: 54.227.67.210
Hôm nay: 23 Tháng 7, 2014
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo