Khoa Nông học

Môn học: Quản lý dịch hại tổng hợp

Email In PDF.

1. Tên môn họcQuản lý dịch hại tổng hợp (IPM)

2. Số đơn vị học trình: 3 ĐVHT

3. Trình độ:

4. Phân bổ thời gian:

-         Lý thuyết: 30 tiết

-         Thực tập:          15 tiết

5. Điều kiện tiên quyết:

-         Điều kiện tiên quyết đối với người học:

Trước khi học môn học này sinh viên đã được trang bị các kiến thức về côn trùng, bệnh hại cây trồng, cỏ dại, động vật hại cây trồng nông nghiệp, phương pháp thí nghiệm.

- Trang thiết bị cần thiết:

+ Trang thiết bị phòng học (máy đèn chiếu, bảng, tranh, ảnh)

+  Có đủ mẫu vật (khô, ướt) triệu chứng gây hại của sâu hại

+  Có đủ ảnh màu, tranh vẽ các loài sâu hại chủ yếu trên cây trồng chính và kẻ thù tự nhiên của chúng.

+ Trang thiết bị phòng thực tâp (kính lúp 2 mắt; kính lúp tay;  . Mẫu vật khô (ướt).

+ Ruộng thí nghiệm biện pháp IPM.

+ Giấy Ao, bút chì mầu, bút dạ các màu, giấy A4

+ Thước đo chiều cao cây, kính lúp tay, chậu (hộp) nuôi và bắt côn trùng

+ Hộp đựng mẫu, chậu trồng cây

+ Bông thấm nước, dung dịch cồn 70o, Formol 5%, túi nilon đựng mẫu, kẹp sắt, kim giải phẫu

6. Mục tiêu của học phần: Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và thực tiễn về biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp hay phòng trừ tổng hợp (IPM), trên cơ sở đó tiến hành xây dựng và thực hiện biện pháp IPM trên một loại cây trồng ở một vùng sinh thái nông nghiệp nhất định vừa bảo vệ được sản xuất nông nghiệp, vừa bảo vệ được môi trường sinh thái, tăng thu nhập cho người nông dân.

7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Phần lý thuyết: Các nguyên lý, nguyên tắc và yêu cầu của việc áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), các biện pháp riêng lẻ phòng trừ dịch hại, ưu nhược điểm của từng biện pháp, vai trò của chúng trong IPM. Sự bùng phát dịch hại và ngưỡng kinh tế. Một số mô hình IPM và kiến thức cần thiết để xây dựng kế hoạch thực hiện IPM.

Phần thực hành tập trung vào việc khảo sát thực tế trên đồng ruộng, lập kế hoạch xây dựng mô hình IPM theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững.

8. Nhiệm vụ của sinh viên:

9.Tài liệu học tập:

1.Bộ NN&PTNT.2001. Tuyển tập tiêu chuẩn Nông nghiệp VN. Tập II- Tiêu chuẩn BVTV. NXB Nông nghiệp Hà Nội 2001

2) Cục trồng trọt và BVTV.1991. Hướng dẫn phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại lúa.

3) Cục BVTV, Bộ NN và PTNT, 1992. Phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại lúa ở Việt nam.

4) Cục BVTV. Phương pháp điều tra phát hiện sâu bệnh hại cây trồng.

5. Cục Trồng trọt và BVTV. Danh lục thiên địch sâu hại lúa ở Việt Nam Hà nội, 1992. Bộ NN và PTNT.

6. Hà Quang Hùng. 1996. Nghiên cứu kẻ thù tự nhiên sâu hại chính trên rau, đậu, cây ăn quả vùng Hà Nội. Tuyển tập báo cáo khoa học ĐHNN I, 1996.

7.  Hà Quang Hùng (1998) Phòng trừ tổng hợp dịch hại Côn trùng nông nghiệp. NXB Nông nghiệp Hà Nội.

8. Nguyễn Công Thuật. 1995. Phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại cây trồng nghiên cứu và ứng dụng-NXB Nông nghiệp, Hà Nội 1995

9.  Hồ Khắc Tín (chủ biên)(1982) Giáo trình côn trùng nông nghiệp (Phần côn trùng đại cương và côn trùng chuyên khoa). NXB Nông nghiệp Hà Nội.

10. B. Aubert; S. Toutyaporn; D. Buangsuwon. Rehabilitation of Citrus industry in the Asia Pacific region. Chiang Mai, Thailand. 4-10 February 1990.

11. R.R. Askew. Parasitic Insect. Heinemann educational Books London 1957.

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

11. Thang điểm:

12. Nội dung chi tiết học phần:

PHẦN LÝ THUYẾT

Phần đại cương.

Bài mở đầu.

Bài 1. Cơ sở khoa học của biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM).

Bài 2. Những nguyên lý cơ bản của biện pháp IPM.

Bài 3. Các biện pháp BVTV và vai trò của chúng trong IPM.

Phần chuyên khoa.

Bài 4. Những nguyên tắc phát triển và thực hành thiết lập biện pháp IPM. Kết quả

thực nghiệm biện pháp IPM trên một số cây trồng.

Bài 5. Phương pháp thiết kế các thí nghiệm và tính toán thống kê trong thiết lập và thực hiện biện pháp IPM.

Bài 6. Quản lý tổng hợp dịch hại lúa, ngô, khoai lang, rau, cam.

PHẦN THỰC TẬP

Bài 1. Điều tra hệ sinh thái, vẽ bức tranh sinh thái, viết báo cáo, thảo luận để ra quyết định phòng trừ dịch hại chăm sóc cây trồng (lớp chia thành 4 – 5 nhóm).

Bài 2. Thực hành thiết lập biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp cho một loài dịch hại chính trên cây trồng cụ thể. Viết đề cương hướng dẫn cho một lớp IPM của nông dân. Thiết kế các thí nghiệm cần thiết cho khảo sát biện pháp IPM (làm việc theo nhóm 4-5 sinh viên).

8. Trọng số điểm của từng lần kiểm tra, bài tập, tiểu luận và thi hết môn:

-         Kiểm tra thực tập: hệ số 1.

-         Tiểu luận:              hệ số 1.

Điểm thi hết môn:  hệ số 2

9. Nội dung chi tiết:

Chương 1. Bài mở đầu.

1.1.    Vị tí, mục dích, yêu cầu môn học              lý thuyết       thực tập

1.2.    Sự cần thiết tiến hành biện pháp IPM.         lý thuyết       thực tập

1.3.    Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) là biện pháp tốt nhất.

Chương 2. Cơ sở khoa học của biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM).

2.1. Dịch hại cây trồng là trạng thái tự nhiên của mỗi hệ sinh thái nông nghiệp

2.2.Mối quan hệ giữa dịch hại cây trồng và hoạt động mất cân đối trong sản xuất nông nghiệp

2.3. Định nghĩa biện pháp IPM. Sự khac snhau giữa IPM, IPC, và PC.

2.4. Lịch sử và quá trình phát triển của biện pháp IPM.

Chương 3. Những nguyên lý cơ bản của biện pháp IPM.

3.1. Khái niệm chung.

3.2. Những nguyên lý cơ bản của biện pháp IPM

Chương 4. Các biện pháp BVTV và vai trò của chúng trong IPM.

4.1. Khái niệm chung.

4.2. Nội dung cơ bản và vai trò của các biện pháp trong IPM.

Chương 5. Những nguyên tắc phát triển và thực hành thiết lập biện pháp IPM. Kết

quả thực nghiệm biện pháp IPM trên một số cây trồng.

1.1.Nguyên tắc cần thiết cho sự phát triển biện pháp IPM.

1.2.Thực hành thiết lập biện pháp IPM.

5.3. Kết quả thực hành biện pháp IPM trên một số cây trồng.

Chương 6. Phương pháp thiết kế các thí nghiệm và tính toán thống kê trong thiết lập và thực hiện biện pháp IPM.

6.1. Nguyên tắc và thủ tục làm thí nghiệm IPM.

6.2. Kiểu thí nghiệm trong nghiên cứu IPM.

6.3. Phân tích và tính toán số liệu

Chương 7. Quản lý tổng hợp dịch hại lúa, ngô, khoai lang, rau, cam.

7.1. Quản lý dịch hại lúa

7.2. Quản lý dịch hại ngô

7.3. Quản lý dịch hại khoai lang

7.4. Quản lý dịch hại rau

7.5. Quản lý dịch hại cam.

2.     Hướng dẫn thực hiện chương trình.

Phần lý thuyết sinh viên cần:

+   Nắm được những khái niệm chính, sự cần thiết phải tiến hành biện pháp quản lý tổng hợp dịch hại cây trồng

+ Nắm được những nguyên lý cơ bản và những biện pháp cần được phối hợp trong mỗi chương trình IPM cho một loại cây trồng ở một vùng sinh thái nhất định.

+ Biết cách lên kế hoạch để thực hiện một chương trình quản lý tổng hợp dịch hại cây và vận dụng thống kê học trong tính toán hiệu quả kinh tế của chương trình IPM

+Nắm được phương pháp khuyến nông và truyền bá chương trình IPM cho người nông dân

Phần thực tập

Lớp chia thành 4-5 nhóm: ra đồng điều tra hệ sinh thái, lấy số liệu trên ruộng IPM, ruộng FP, và ruộng thí nghiệm giống chống chịu sâu bệnh..., về  tình hình sinh trưởng của cây (màu sắc của cây, đo chiều cao cây, số chùm hoa, quả), độ ẩm đất,  điều tra thành phần dịch hại, mật độ dịch hại và kẻ thù tự nhiên của chúng.

Về phòng thí nghiệm các nhóm tính toán số liệu, vẽ bức tranh sinh thái, thảo luận nhóm để đề xuất biện pháp chăm sóc và biện pháp BVTV cho tuần kế tiếp.

Mỗi nhóm cử 1 thành viên vào ban giám khảo để cùng giáo viên  chấm điểm  và cử một đại diện của nhóm báo cáo kết quả thảo luận của nhóm. Sau khi các nhóm trình bày có sự thảo luận chung của toàn bộ lớp để thống nhất để ra quyết định phòng trừ dịch hại và chăm sóc cây trồng trong thời gian tới.

Phần  tiểu luận(làm việc theo nhóm 4-5 SV)

Sinh viên được giao thực hành thiết lập chương trình quản lý tổng hợp cho 1 loại dịch hại chính trên một cây trồng cụ thể.

Sinh viên sau khi nghiên cứu tài liệu, quan sát trên đồng ruộng rồi viết tiểu luận bao gồm những nội dung chính sau:

+ Thực hành thiết lập chương trình quản lý tổng hợp cho 1 loại dịch hại chính trên một cây trồng trong một vùng sinh thái cụ thể.

+Viết đề cương hướng dẫn giảng cho 1 lớp IPM của nông dân

+Thiết kế các thí nghiệm cần thiết cho việc khảo sát chương trình IPM thử nghiệm.

Người biên soạn đề cương: GS. TS. Hà Quang Hùng

 

Link liên kết

Đăng nhập

Bảng quảng cáo
Vietnamese English French German Italian Japanese Korean Russian Spanish Thai
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Check E-mail

Email:
Password:
 

Tổng số lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay334
mod_vvisit_counterHôm qua887
mod_vvisit_counterTuần này7025
mod_vvisit_counterTuần trước9298
mod_vvisit_counterTháng này32698
mod_vvisit_counterTháng trước42255
mod_vvisit_counterTổng số999157

Chúng ta có: 14 khách online
IP của bạn: 54.205.160.82
Hôm nay: 24 Tháng 4, 2014
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo