ĐẢNG UỶ

 

Đại học Nông nghiệp

 

  Đảng viên Trường Đại học Nông nghiệp I

 Quy trình công tác phát triển Đảng

  Hướng dẫn trang trí và trình tự các nội dung Đại hội Chi bộ và Lễ kết nạp Đảng viên

  Tài liệu trong hồ sơ kết nạp Đảng viên và công nhận đảng viên chính thức

  Văn bản hướng dẫn một số nội dung công tác Đảng

Giới thiệu chung

Bí thư:                      TS. Vũ Văn Liết

Phó bí thư:               PGS.TS. Trần Đức Viên

Uỷ Viên thường vụ:  GS.TS. Đỗ Kim Chung

                                TS. Nguyễn Ích Tân

                                PGS.TS. Lương Văn Vượt           

Địa chỉ liên hệ:        Gác 2 - Nhà Hành chính

Điện thoại:               8276346  - máy lẻ: 225

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 27

1

Vũ Văn Liết

Phó Hiệu trưởng

2

Trần Đức Viên

Hiệu trưởng

3

Hoàng Văn Bình

Trưởng phòng CTCT - CTSV

4

Đinh Văn Chỉnh

Phó hiệu trưởng

5

Đỗ Kim Chung

Trưởng khoa KT & PTNT

6

Bùi Bằng Đoàn

Trưởng phòng Tài vụ

7

Nguyễn Văn Đĩnh

Trưởng khoa Sau đại học

8

Nguyễn Thế Hùng

Trưởng khoa Nông học

9

Nguyễn Hữu Ngoan

Phó Hiệu trưởng

10

Nhuyễn Hữu Nam

Trưởng khoa Thú y

11

Lê Thị Ngân

Trưởng khoa Mác lê

12

Nguyễn Ích Tân

Trưởng phòng TCCB

13

Nguyễn Xuân Thành

Trưởng khoa Đất & Môi trường

14

Nguyễn Xuân Trạch

Trưởng khoa Chăn nuôi - Thuỷ sản

15

Lương Văn Vượt

Trưởng khoa Cơ điện

 

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN TỪ NĂM 2001 - 2004

Nội dung

Năm Tổng
2001 2002 2003 2004
Tổng số Đảng viên 511 529 538 531  

Số đảng viên bị xoá tên

1 0 1 3 5

Số đảng viên được công nhận chính thức

36 71 54 65 226

Số đảng viên mới kết nạp

48 65 68 38 219

Số đảng viên là nữ

18 25 34 21 95

Đảng viên là dân tộc ít người

1 0 0 0 1

Đảng viên trong các tôn giáo

0 0 0 0 0

Đảng viên là đoàn viên TNCS HCM

40 50 44 25 159

Sinh viên

40 44 37 25 146
Tuổi đời          

Từ 30 tuổi trở xuống

40 50 42 25 157

Từ 31 đến 40

2 5 13 8 28

Từ 41 đến 50

6 10 9 3 26

Từ 51 tuổi trở lên

    4 2 6
Trình độ học vấn chuyên môn, nghiệp vụ          

Phổ thông cơ sở

         

Phổ thông trung học

4 3 2 0 9

Trung học chuyên nghiệp

1 0 2 1 4

Cao đẳng và đại học

41 52 50 33 176

Thạc sĩ

0 6 6 2 14

Tiến sĩ

2 4 8 2 16
Tổng số Chi bộ 30 30 30 31  
Số chi bộ có kết nạp Đảng viên 11 15 22 16  

 

 Đầu trang

 

THÀNH UỶ HÀ NỘI

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP I

==================

Số: 84-HDQT/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 24   tháng  7 năm 2003

 

QUY TRÌNH CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG

 

- Căn cứ vào Ðiều lệ Ðảng Cộng sản Việt Nam (khoá IX).

- Theo hướng dẫn số 04-HD/TCTW của BTC Trung ương Ðảng ngày 05/02/2002, Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Ðiều lệ Ðảng và Hướng dẫn số 05-HD/TCTW của BTC Trung ương Ðảng ngày 26/02/2002, Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên.

- Căn cứ vào các Nghị quyết của Ðảng uỷ trường ÐHNN I nhiệm kỳ 25 về công tác xây dựng Ðảng nói chung và công tác phát triển đảng viên nói riêng.

Ban tổ chức Ðảng uỷ tổng hợp, hướng dẫn công tác phát triển đảng viên trong Ðảng bộ trường như sau:

I- Xây dựng và thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên

1- Yêu cầu:

- Bảo đảm đúng phương châm, phương hướng, tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp đảng viên của Ðảng.

- Các chi bộ xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên hàng năm.

2- Nội dung:

a- Tạo nguồn bồi dưỡng cảm tình đảng: Trên cơ sở bảo đảm chất lượng, đổi mới công tác giáo dục, nâng cao ý thức tự giác phấn đấu của quần chúng vì lý tưởng của Ðảng, thông qua phong trào thi đua dạy; học và lao động sáng tạo, để tạo nguồn bổ sung nhân tố mới cho Ðảng. Chi bộ đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng để xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên; tổ chức tuyên truyền, giáo dục; chỉ đạo các tổ chức quần chúng: Công đoàn, Ðoàn thanh niên, Hội SV giáo dục, lựa chọn (công đoàn viên và đoàn viên) ưu tú giới thiệu với chi bộ xem xét công nhận cảm tình Ðảng.

- Thông qua các đợt học Nghị quyết của Ðảng, chủ trương chính sách của Nhà nước, các hoạt động của tổ chuyên môn, của đơn vị (đối với CBCC); thông qua học chính trị đầu khoá, đầu năm học, các hoạt động của Ðoàn, Hội sinh viên (đối với SV) nhằm bồi dưỡng nhận thức, lập trường, quan điểm và động cơ rèn luyện phấn đấu vươn lên Ðảng của quần chúng.                                                     

- Công đoàn, Ðoàn thanh niên, Hội sinh viên trường thường xuyên phát động phong trào rèn luyện phấn đấu vào Ðảng trong CBCC và sinh viên toàn trường. Sau mỗi học kỳ các Công đoàn bộ phận, các chi đoàn đánh giá, bình bầu, phân loại  công đoàn viên ; đoàn viên TN theo tiêu chuẩn rèn luyện phấn đấu đã được Ðảng uỷ thông qua, lập danh sách công đoàn viên, đoàn viên ưu tú giới thiệu với chi bộ.

b- Chi bộ phân công đảng viên chính thức giúp đỡ và giao nhiệm vụ cho quần chúng để thử thách.

c- Ðịnh kỳ hàng quý chi bộ xem xét, lựa chọn quần chúng ưu tú vào danh sách cảm tình Ðảng; đưa cảm tình Ðảng không đủ tiêu chuẩn ra khỏi danh sách; xét đề nghị cho cảm tình đảng có triển vọng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng; xét quyết định cho cảm tình Ðảng (đã học lớp bồi dưỡng, qua kiểm tra có nhận thức tốt về Ðảng) được làm thủ tục xem xét kết nạp vào Ðảng và thông báo cho tổ chức quần chúng trong đơn vị chi bộ phụ trách biết để tiếp tục theo dõi giúp đỡ cảm tình đảng.

II- Trình tự xét kết nạp đảng viên

Qua thực tế rèn luyện phấn đấu, cảm tình đảng đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng (có giấy CN) có triển vọng trở thành đảng viên (đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo Ðiều lệ Ðảng quy định cũng như các tiêu chuẩn đã được Ðảng uỷ trường cụ thể hoá) thì chi bộ cho làm thủ tục để xét kết nạp vào Ðảng gồm các bước như sau:

1- Người vào Ðảng phải tự viết đơn (không đánh máy), trình bày rõ những nhận thức của mình về mục  đích, lý tưởng của Ðảng, về động cơ xin vào Ðảng.

2- Người vào Ðảng tự khai lý lịch đầy đủ, rõ ràng, trung thực và phải chịu trách nhiệm về nội dung đã khai; nếu có điều gì không hiểu  và không nhớ phải báo cáo với chi bộ.

3- Thẩm tra lý lịch của người xin vào Ðảng:

- Chi uỷ giới thiệu đảng viên hay chi uỷ viên hoặc đề nghị gửi phiếu  thẩm tra đến cấp uỷ cơ sở hoặc cơ quan nơi cần đến để thẩm tra và cùng với lý lịch của người xin vào Ðảng lên BTC Ðảng uỷ trường (thông qua VP Ðảng uỷ).

- BTC Ðảng uỷ kiểm tra, đóng dấu giáp lai vào các trang trong lý lịch của người xin vào Ðảng (chưa nhận xét, ký tên, đóng dấu xác nhận vào lý lịch); viết giấy giới thiệu cho đảng viên hay chi uỷ viên được chi bộ cử đi thẩm tra lý lịch, hoặc viết phiếu thẩm tra gửi cấp uỷ cơ sở nơi cần đến thẩm tra.

- Trách nhiệm của đảng viên hoặc chi uỷ viên được cử đi thẩm tra lý lịch phải có trách nhiệm cao, công tâm, am hiểu nghiệp vụ và có hiểu biết về người xin vào Ðảng. Kết thúc đợt thẩm tra phải làm văn bản báo cáo trung thực với chi uỷ những nội dung được giao thẩm tra và chịu trách nhiệm trước Ðảng về những nội dung đó.

- Chi uỷ ghi nhận xét vào lý lịch của người xin vào Ðảng.   

- Ðảng uỷ trường tổng hợp kết quả thẩm tra, ghi nhận xét, ký tên đóng dấu vào lý lịch của người xin vào Ðảng.

4- Ðảng viên chính thức giới thiệu người xin vào Ðảng là những đảng viên được chi bộ phân công giúp đỡ người vào Ðảng. Ðối với người vào đảng hết tuổi sinh hoạt Ðoàn phải có 2 đảng viên chính thức giúp đỡ giới thiệu; người còn sinh hoạt trong tổ chức Ðoàn thanh niên cần 1 đảng viên chính thức và BCH Ðoàn trường giới thiệu.

- Ðảng viên giới thiệu là đảng viên công tác, lao động, học tập? với người được giới thiệu vào đảng trong cùng một đơn vị thuộc phạm vi Ðảng bộ trường có thời gian ít nhất là 1 năm.

- Nếu đảng viên giúp đỡ người vào đảng chuyển công tác, thay đổi chỗ ở thì chi bộ phân công đảng viên chính thức khác theo dõi, giúp đỡ người vào đảng được liên tục (không nhất thiết đảng viên đó cùng công tác với người vào đảng ít nhất là 1 năm).

- Ðảng viên chính thức khi giới thiệu người vào đảng phải viết giấy giới thiệu (theo mẫu) và chịu trách nhiệm trước đảng về những nội dung đó.

5- BCH Ðoàn thanh niên trường giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Ðảng:

- Chi đoàn họp toàn thể thông qua đơn, kiểm điểm cá nhân quá trình rèn luyện phấn đấu, lý lịch và kết quả phấn đấu của cảm tình Ðảng, xét và bỏ phiếu kín tín nhiệm giới thiệu người vào Ðảng. Kết quả phiếu phải đạt 75% trên tổng số đoàn viên của chi đoàn trở lên sẽ đưa lên BCH liên chi đoàn xét.

- BCH Liên chi đoàn xét và bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu nếu đạt 75% số phiếu trên tổng số UV BCH liên chi đoàn trở lên sẽ giới thiệu tiếp lên BCH Ðoàn trường.

- BCH Ðoàn trường xét nếu đạt 75% số phiếu tín nhiệm giới thiệu trên tổng số UV BCH Ðoàn trường trở lên thì ra Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Ðảng Cộng sản Việt Nam. Nội dung Nghị quyết cần nêu rõ những ưu điểm, khuyết điểm của đoàn viên về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng; chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu và tiếp tục giáo dục bồi dưỡng người vào Ðảng trở thành đảng viên chính thức.

Nghị quyết này được gửi kèm biên bản của chi đoàn, liên chi đoàn nơi đoàn viên đang sinh hoạt cùng số phiếu giới thiệu.

6- Lấy ý kiến nhận xét của tổ chức quần chúng đối với người xin vào Ðảng:

a- Nơi làm việc: Lấy ý kiến của tổ Công đoàn và BCH Công đoàn bộ phận thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ mà người xin vào Ðảng là thành viên. Chi uỷ tổ chức xin ý kiến trực tiếp một cách chu đáo, chặt chẽ khách quan bằng các hình thức phù hợp.

b- Nơi ở: chi uỷ nơi có người xin vào đảng lấy ý kiến trực tiếp hoặc gửi phiếu lấy ý kiến chi uỷ nơi ở của người xin vào Ðảng.

c- Chi uỷ tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi làm việc, nơi ở đối với người xin vào Ðảng (theo mẫu), báo cáo chi bộ kèm theo ý kiến của các tổ chức đã góp ý.

7- Chi bộ xét đề nghị  kết nạp đảng viên:

- Chi bộ xem xét: đơn xin vào Ðảng; lý lịch của người xin vào Ðảng; giấy giới thiệu của đảng viên chính thức; Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Ðảng (nếu là đoàn viên) của BCH Ðoàn trường; ý kiến nhận xét của tổ chức công đoàn (nếu là CBCC).

- Nếu được 2/3 số đảng viên chính thức của chi bộ trở lên tán thành kết nạp người xin vào Ðảng thì chi bộ ra nghị quyết (có mẫu) đề nghị Ðảng uỷ trường xem xét quyết định. Tất cả hồ sơ sau khi chi bộ xem xét được gửi về BTC Ðảng uỷ trường (tại VP Ðảng uỷ trường).

8- Ðảng uỷ xem xét kết nạp đảng viên:

- Hàng quý Ðảng uỷ trường xem xét kết nạp người xin vào đảng.

- Trước khi đưa ra Ðảng uỷ trường xem xét, BTC Ðảng uỷ tiến hành kiểm tra lý lịch của người xin vào Ðảng và các văn bản của chi bộ; kết quả kiểm tra xét duyệt của BTC Ðảng uỷ được niêm yết trước VP Ðảng uỷ và VP các khoa để trưng cầu ý kiến trước khi BTC trình Ðảng uỷ xem xét.

- Tập thể Ðảng uỷ thảo luận, biểu quyết nếu được 2/3 số đảng uỷ viên trở lên tán thành thì Ðảng uỷ trường ra Nghị quyết kết nạp đảng viên.

9- Tổ chức lễ kết nạp đảng viên:

Khi có quyết định kết nạp đảng viên của Ðảng uỷ trường, chi bộ tổ chức lễ kết nạp đảng viên. Lễ kết nạp đảng viên phải được tổ chức trang nghiêm, tiến hành kết nạp từng người một (nếu kết nạp từ 2 người trở lên trong cùng một buổi lễ).

Trang trí và nội dung chương trình buổi lễ kết nạp theo hướng dẫn chung của BTC Trung ương.

III- Trình tự xét công nhận đảng viên chính thức

1- Ðảng viên dự bị phải học lớp bồi dưỡng đảng viên mới do Ðảng uỷ trường tổ chức và cấp giấy chứng nhận.

2- Sau 12 tháng kể từ ngày chi bộ làm lễ kết nạp, đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm đề nghị chi bộ xét, công nhận đảng viên chính thức.

3- Ðảng viên được phân công giúp đỡ viết bản nhận xét, nội dung nhận xét nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về lập trường tư tưởng đạo đức lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của đảng viên dự bị, báo cáo chi bộ.

4- Có bản nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với đảng viên dự bị, với hình thức tổ chức và thủ tục lấy ý kiến nhận xét được tiến hành nơi công tác và nơi ở như ý a, b điểm 6 mục II (đối với CBCC)  và như ý 1, 2 của điểm 5 mục II (đối với SV)  trong quy trình này .

5- Chi uỷ nơi có đảng viên dự bị sinh hoạt, tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với đảng viên dự bị, kèm theo ý kiến của từng tổ chức đoàn thể, báo cáo chi bộ. Chi bộ xem xét ra Nghị quyết đề nghị Ðảng uỷ trường xét công nhận đảng viên chính thức tương tự như điều 7, điều 8 mục II của bản quy trình này.

6- Sau khi có quyết định của Ðảng uỷ trường công nhận đảng viên chính thức, chi bộ công bố quyết định đó trong hội nghị chi bộ gần nhất.

IV- Thủ tục xoá tên đảng viên dự bị

- Ðảng viên dự bị vi phạm tư cách đảng viên, chi bộ xem xét biểu quyết nếu có 2/3 số đảng viên chính thức trong chi bộ trở lên đồng ý xoá tên đảng viên dự bị thì ra Nghị quyết (biên bản) báo cáo Ðảng uỷ trường.

- Trước khi Ðảng uỷ xét UBKT Ðảng uỷ kiểm tra về thủ tục văn bản và cho ý kiến kết luận.

- Ðảng uỷ xét, biểu quyết nếu có 2/3 số Ðảng uỷ viên đồng ý xoá tên đảng viên dự bị thì ra quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên dự bị.

V- Tiêu chuẩn xét công nhận cảm tình đảng và kết nạp Đảng viên

1- Tiêu chuẩn xét công nhận cảm tình đảng :

- Chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Ðảng, Nhà nước, quy định của trường.

- Có lập trường tư tưởng, phẩm chất đạo đức tư cách tốt, sống khiêm tốn, giản dị, cầu tiến và hoà mình với tập thể.

- Không vi phạm nội quy, quy chế của trường, tích cực đấu tranh chống các TNXH, xây dựng môi trường sống lành mạnh.

- Ðói với CBCC có nhiều thành tích trong công tác chuyên môn, công tác xã hội và đoàn thể được bình bầu là lao động giỏi và công đoàn viên xuất sắc. Ðối với sinh viên có nhiều thành tích trong công tác học tập và rèn luyện, kết quả học tập theo chiều hướng tiến bộ, điểm TBC của năm thứ nhất đạt 6,5 trở lên và không có môn thi lại; hết năm thứ 2 phải đạt 6,8 trở lên và bị không quá 1 môn thi lại; hết năm thứ 3 điểm TBC phải đạt 7,0 trở lên và bị không quá 2 môn thi lại; hết kỳ I năm thứ 4 phải đạt 7,5 trở lên và không quá 3 môn thi lại.

- Ðược quần chúng tín nhiệm giới thiệu.

2- Tiêu chuẩn xét kết nạp đảng viên

- Ðủ điều kiện và tiêu chuẩn trở thành đảng viên như Ðiều 1 Ðiều lệ Ðảng Cộng sản Việt Nam (khoá IX) quy định.

- Lịch sử chính trị rõ ràng không vi phạm những điều cấm mà Bộ Chính trị quy định.

- Có tinh thần yêu nước sâu sắc, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH thể hiện tận tuỵ trong công việc được giao hết lòng vì sinh viên, vì sự nghiệp giáo dục - đào tạo và NCKH của trường, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Ðảng uỷ, của Chi bộ cũng như các chủ trường phương hướng nhiệm vụ của trường, của đơn vị.

- Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các TNXH; đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực khác. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, không cơ hội, đoàn kết cộng tác chặt chẽ với đồng nghiệp, với bạn bè, gắn bó với quần chúng được quần chúng tín nhiệm.

- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm đường lối của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hoá chuyên môn đủ năng lực và gương mẫu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

+ Ðối với CBCC ít nhất có 2 năm liên tục là lao động giỏi, cán bộ giảng dạy giỏi và công đoàn viên xuất sắc; gia đình được công nhân là gia đình văn hoá.

+ Ðối với sinh viên năm thứ nhất và năm thứ 2 điểm TBC đạt 7,0 trở lên, năm thứ nhất không có môn thi lại, năm thứ 2 bị không quá 1 môn thi lại. Năm thứ 3 đạt điểm TBC 7,5 trở lên bị không quá 2 môn thi lại. Năm thứ 4 điểm TBC đạt 8,0 trở lên và cũng không quá 2 môn thi lại. Nhiệt tình tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ của lớp, của Ðoàn và HSV.

- Số phiếu tín nhiệm giới thiệu sau khi lấy ý kiến của các tổ chức đoàn thể  thuộc đơn vị phải đạt ít nhất 75% trên tổng số quần chúng trong tổ chức đoàn thể đó. t

 Văn bản này thay thế các văn bản hướng dẫn trước đây và thống nhất thực hiện trong toàn Ðảng bộ kể từ ngày ký . Trong quá trình thực hiện, quy trình có thể sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của Ðảng bộ.

 

 

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP I

Trưởng ban tổ chức

 

  Đầu trang

 

THÀNH UỶ HÀ NỘI

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP I

==================

Số: 85-HD/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 24   tháng  7 năm 2003

 

HƯỚNG DẪN TRANG TRÍ VÀ TRÌNH TỰ CÁC NỘI DUNG

ĐẠI HỘI CHI BỘ VÀ LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN 

 

- Căn cứ vào Hướng dẫn số 04-HD/TCTW ngày 5/2/2002 của Ban Tổ chức TW Ðảng hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Ðiều lệ Ðảng.

- Căn cứ vào Quy chế bầu cử trong Ðảng ban hành theo Quy định số 77-QÐ/TW ngày 22/6/2000 của Bộ Chính trị.

Ban tổ chức Ðảng uỷ trường Ðại học Nông nghiệp I tổng hợp hướng dẫn trình tự tiến hành các nội dung trong Ðại hội chi bộ và trong Lễ kết nạp đảng viên như sau: 

I- Trang trí trong đại hội chi bộ và lễ kết nạp đảng viên        (Nhìn từ dưới lên)

 

ĐẢNG CSVN QUANG VINH

 
 

Cờ Đảng

  Cờ tổ quốc  
  Khẩu hiệu Ảnh bác Khẩu hiệu  
 

hành động (1)

Hoa

hành động (2)

 
  Tiêu đề Đại hội chi bộ  
  (Hoặc Lễ kết nạp đảng viên)  

 

- Tiêu đề Ðại hội:                     Chi bộ A

                                              Ðại hội nhiệm kỳ

 

- Tiêu đề Lễ kết nạp đảng viên:  Chi bộ A

                                              Lễ kết nạp đảng viên mới

- Khẩu hiệu hành động:

                              1-   Suốt đời hy sinh phấn đấu cho  chủ  nghĩa cộng sản.

                              2-   Sống chiến đấu lao động và học tập theo gương bác hồ vĩ đại .

 

II- Trình tự tiến hành các nội dung Ðại hội chi bộ

1- Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca)

2- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

3- Bầu chủ tịch điều hành Ðại hội, bầu thư ký  Ðại hội .  

4- Ðọc báo cáo tổng kết đánh giá nhiệm kỳ cũ, phương hướng NK mới.

5- Ðại hội thảo luận báo cáo.

6- Phát biểu của đại diện cấp uỷ cấp trên.

7- Thực hiện việc bầu cử: theo Quy chế bầu cử trong Ðảng ban hành theo Quyết định số 77-QÐ/TW ngày 22/6/2000 của Bộ Chính trị , việc bầu cử trong Ðảng bằng phiếu kín ở các cấp gồm:

7.1- Bầu Ban chấp hành:

- Bầu BCH Ðảng bộ, Chi bộ (gọi tắt là cấp uỷ)

- Bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT, Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT Ðảng uỷ (trong phiên họp đầu tiên của BCH Ðảng bộ khoá mới).

- Bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ ngay sau khi bầu chi uỷ (đối với ÐH chi bộ).

- Bầu đại biểu dự Ðại hộ cấp trên.

7.2- Thủ tục bầu cử chi uỷ:

a- Chi uỷ triệu tập Ðại hội chuẩn bị để Chủ tịch Ðại hội báo cáo với Ðại hội về yêu cầu, tiêu chuẩn, số lượng các thành viên của chi uỷ khoá mới (chi uỷ triệu tập Ðại hội chuẩn bị nội dung này cùng với báo cáo tổng kết và phương hướng, trình Thường vụ Ðảng uỷ trường duyệt trước khi tổ chức Ðại hội ); sau đó Ðại hội thảo luận biểu quyết thông qua về số lượng chi uỷ.

b- Lập danh sách bầu cử:

- ng cử:  đảng viên chính thức trong chi bộ đều có quyền ứng cử.

- Ðề cử: Tất cả đảng viên trong chi bộ có quyền đề cử đảng viên chính thức trong chi bộ vào danh sách bầu cử

- Ðoàn chủ tịch tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử, xem xét việc cho rút khỏi danh sách; lập danh sách bầu cử; Ðại hội biểu quyết thông qua danh sách bầu cử. Số lượng các thành viên trong danh sách bầu cử chi uỷ phải nhiều hơn (hoặc ít nhất phải bằng) số lượng chi uỷ cần bầu đã được Ðại hội thông qua.

c- Bầu ban kiểm phiếu:- Ban kiểm phiếu do đoàn chủ tịch giới thiệu, Ðại hội biểu quyết thông qua gồm một số đảng viên chính thức không có tên trong danh sách bầu cử. Số lượng ban kiểm phiếu ở Ðại hội chi bộ từ 2 - 3 đồng chí.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu bầu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử, kết quả trúng cử, niêm phong phiếu bầu chuyển cho đoàn chủ tịch để bàn giao do chi uỷ khoá mới lưu trữ theo quy định trong 3 tháng.

- Ban kiểm phiếu làm việc độc lập, không ai được đến nơi ban kiểm phiếu đang làm việc.

d- Phiếu bầu ở Ðại hội chi bộ:

- Có điều kiện thì in sẵn họ, tên theo danh sách bầu cử (thứ tự tên theo vần A,B,C...) đã được Ðại hội thông qua; nếu không thì người bầu tự viết họ, tên người mình tín nhiệm trên một cỡ giấy thống nhất do ban kiểm phiếu Ðại hội phát hành có đóng dấu của Ðảng uỷ ở góc trái phía trên của phiếu, hoặc chữ ký của đồng chí bí thư chi bộ triệu tập Ðại hội ở mặt sau của phiếu.

- Người bầu cử nếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử  thì gạch giữa cả họ và tên của người mà mình không bầu.

- Phiếu bầu chia làm 2 loại:

+ Phiếu hợp lệ là phiếu do ban kiểm phiếu phát ra, phiếu bầu đủ hoặc thiếu số lượng phải bầu; trường hợp phiếu bầu mà danh sách bầu cử chỉ có một người, nếu người đó bị gạch tên thì phiếu bầu đó vẫn hợp lệ.

+ Phiếu không hợp lệ là phiếu không do ban kiểm phiếu phát ra, phiếu bầu nhiều hơn số lượng quy định; phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử nhiều người; phiếu bầu người ngoài danh sách bầu cử; phiếu có đánh dấu, hoặc dùng nhiều loại mực; phiếu ký tên hoặc viết thêm.

đ- Thứ tự bầu:

- Ðại hội chi bộ trực tiếp bầu ban chi uỷ, sau đó bầu bí thư, bầu phó bí thư trong số chi uỷ viên vừa được Ðại hội bầu. Chi bộ có dưới 9 đảng viên chính thức thì chi bộ trực tiếp bầu Bí thư, nếu cần thì bầu Phó Bí thư chi bộ.

- Bầu lần thứ nhất chưa đủ số lượng chi uỷ khoá mới, có bầu tiếp cho đủ số lượng hoặc không bầu nữa, do Ðại hội xem xét quyết định.

- Ðối với trường hợp chi bộ bầu nhiều lần mà không có đồng chí nào đủ số phiếu trúng Bí thư chi bộ, Ðảng uỷ căn cứ vào tình hình cụ thể của chi bộ để chỉ định 1 đồng chí trong số chi uỷ viên, hoặc đảng viên (nơi không có chi uỷ) làm Bí thư để điều hành hoạt động của chi bộ.

e- Cách tính kết quả bầu cử: - Ðại hội chi bộ người trúng cử phải đạt số phiếu bầu quá một nửa so với tổng số đảng viên chính thức của chi bộ, trừ số đảng viên đã được giới thiệu sinh hoạt Ðảng tạm thời ở Ðảng bộ khác, số đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt Ðảng.

- Trường hợp số người đạt số phiếu bầu quá một nửa nhiều hơn số lượng cần bầu thì những người trúng cử là những người có số phiếu cao hơn.

- Nếu cuối danh sách trúng cử có một số người ngang phiếu nhau và nhiều hơn số lượng cần bầu thì đoàn chủ tịch Ðại hội lập danh sách những người ngang phiếu nhau để Ðại hội bỏ phiếu, chọn người có số phiếu cao hơn, không cần phải quá một nửa so với tổng số phiếu. Trường hợp bỏ phiếu lại mà số phiếu vẫn ngang nhau, có bỏ phiếu lần nữa hay không do Ðại hội quyết định.

8- Thông qua Nghị quyết ÐH và chương trình hành động (ÐH biểuquyết)

9- Bế mạc (chào cờ hát Quốc ca, Quốc tế ca).

*   Lưu ý :  1- Ðại hội chi bộ do chi uỷ triệu  tập mỗi năm một lần; nơi chưa có chi uỷ thì do bí thư chi bộ triệu tập. Khi được Ðảng uỷ trường đồng ý có thể triệu tập sớm hơn hoặc muộn hơn, nhưng không quá 3 tháng.

                         -  Chi uỷ khoá mới nhận sự bàn giao từ cấp uỷ khoá trước, điều hành công việc ngay sau khi được bầu và được công nhận chính thức khi có quyết định chuẩn y của Ðảng uỷ trường . Ðảng uỷ trường ra Quyết định chuẩn y BCH chi bộ chậm nhất không quá 15 ngày kể từ khi nhận được báo cáo  của chi bộ về kết quả Ðại hội .

                       - Sau Ðại hội một thời gian, do sự điều động của tổ chức một trong số các đ/c chi uỷ viên nhận công tác ở Ðảng bộ khác :

 + Nếu thấy cần thiết bổ sung  đ/c chi uỷ viên thiếu thì chi uỷ,chi bộ thảo luận thống nhất đề nghị Ðảng uỷ trường về nhân sự cụ thể,để Ðảng uỷ trường xem xét quyết định .

 + Nếu thiếu đ/c bí thư chi bộ, chi uỷ ,chi bộ thảo luận giới thiệu bổ sung vào chi uỷ , rồi chi uỷ bầu vào chức danh bí thư; đề nghị Ðảng uỷ trường xem xét quyết định .

 + Trường hợp đặc biệt nếu xét thấy cần, Ðảng uỷ trường có thể xem xét quyết định bổ sung chi uỷ viên thiếu .

                         2- Ðại  hội chi bộ thảo luận Văn kiện (dự thảo) của Ðại hội Ðảng cấp trên ( Ðảng bộ trường , Thành uỷ , Trung ương ) và bầu Ðại biểu đi dự Ðại hội Ðảng bộ trường,  trình tự tiến hành như Ðại hội nhiệm kỳ của chi bộ .

 + Nội dung 4 trong chương trình là đọc các Văn kiện (dự thảo) của ÐH Ðảng cấp trên

 + Nội dung 8 trong chương trình thông qua bản tổng hợp ý kiến thảo luận của chi bộ vào các Văn kiện của Ðại hội Ðảng cấp trên ( Ðại hội biểu quyết thông qua ) .

 + Bầu Ðại biểu dự Ðại hội Ðảng bộ trường : thủ tục  bầu , cách tính kết quả như nội dung mục 7-2 trong chương trình Ðại hội ; chỉ khác bầu Ðại  biểu theo số lượng Ðại biểu Ðảng uỷ trường phân bổ (trừ số Ðại biểu đương nhiên nếu có). Trường hợp bầu thiếu số lượng Ðại biểu được bầu phải được đa số đảng viên chính thức của chi bộ biểu quyết tán thành và báo cáo với Ðảng uỷ trường .

 + Nếu chi bộ đến nhiệm kỳ Ðại hội thì tiến hành tổ chức Ðại hội với 3 nội dung chính:

 * Ðại hội  thảo luận Văn kiện của cấp trên .

 * Ðánh giá kết quả thực hiện NQ nhiệm kỳ qua, quyết định nhiệm vụ nhiệm kỳ tới .

 * Bầu Chi uỷ; bầu Ðại biểu dự Ðại hội Ðảng bộ trường .

III- Trình tự tiến hành các nội dung trong buổi lễ kết nạp đảng viên

1- Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca)

2- Tuyên  bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3- Người vào Ðảng đọc đơn xin vào Ðảng.

4- Ðại diện đảng viên được phân công giúp đỡ đọc lời GT người vào Ðảng.

5- Ðại diện BCH Ðoàn Thanh niên trường đọc lời giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Ðảng (nếu người vào Ðảng còn sinh hoạt Ðoàn).

6- Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi uỷ đọc Quyết định kết nạp đảng viên của Ðảng uỷ trường (toàn thể đảng viên đứng nghiêm).

7- Ðảng viên mới tuyên thệ dưới cờ Ðảng (toàn thể đảng viên đứng nghiêm)

8- Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi uỷ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ, của tổ Ðảng (nếu có) nơi đảng viên đó sinh hoạt và phân công đảng viên chính  thức giúp đỡ đảng viên dự bị.

9- Ðại diện Ðảng uỷ trường phát biểu ý kiến (nếu có).

10-  Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca).

Ghi chú : -  Ðại diện đảng viên được phân công giúp đỡ trước khi đọc lời giới thiệu người vào đảng phải tổng hợp được ý kiến của cả 2 đ/c đảng viên giúp đỡ .

                 -  Có thể đảng viên mới kết nạp ( hoặc đảng viên trong chi bộ ) phát biểu cảm tưởng sau nội dung thứ 8,9  tuỳ theo yêu cầu và sự bố trí của từng chi uỷ,chi bộ.

Văn bản hướng dẫn này được phổ biến đến các chi bộ và thống nhất thực hiện trong toàn Ðảng bộ kể từ ngày ký . 

 

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP I

Trưởng ban tổ chức

 

  Đầu trang

 

THÀNH UỶ HÀ NỘI

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP I

==================

Số: 86-HD/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 24   tháng  7 năm 2003

 

TÀI LIỆU TRONG HỒ SƠ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN VÀ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC

 

- Căn cứ vào hướng dẫn số 05-HD/TCTW ngày 26/2/2002 của Ban Tổ chức TW Ðảng hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác Ðảng viên.

Ban Tổ chức Ðảng uỷ trường ÐH Nông nghiệp I hướng dẫn trình tự các văn bản cần có trong hồ sơ kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức như sau:

I- Hồ sơ xét kết nạp đảng viên gồm :

Stt

Tên tài liệu

Ghi chú

1

Giấy CN học lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng

Giấy này có giá trị  3 năm

2

Ðơn xin vào Ðảng

Tự viết theo mẫu

3

Lý lịch của người xin vào Ðảng (có dán ảnh) đã được xác nhận của Ðảng uỷ cơ sở nơi đến thẩm tra

Kèm theo BC kết quả thẩm tra của đảng viên đi thẩm tra lý lịch

4

Giấy giới thiệu người ưu tú vào Ðảng

Theo mẫu

5

Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Ðảng của BCH Ðoàn TN trường

Kèm theo  biên bản và số phiếu tín nhiệm của LCÐ, chi đoàn

6

ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với người xin vào Ðảng (chi uỷ tổng hợp theo mẫu)

Kèm theo bản tự kiểm điểm, các văn bản lấy ýkiến của tổ chức đoàn thể nơi công tác và chi uỷ nơi ở

7

Nghị quyết xét, đề nghị kết nạp đảng viên của chi bộ

Theo mẫu; kèm theo văn bản của tổ Ðảng (nếu có)

8

Báo cáo của BTC Ðảng uỷ việc kiểm tra hồ sơ xét đề nghị kết nạp đảng viên chi bộ ửi lên

 

9

Quyết định kết nạp đảng viên của Ðảng uỷ trường

 

 

Lưu ý :  1 -  Thời hạn sử dụng tài liệu trong hồ sơ xét kết nạp đảng viên

- Thời hạn sử dụng một năm (tính đến thời điểm chi bộ xét ,đề nghị kết nạp) nếu quá thời hạn trên phải làm thủ tục lại đối với những tài liệu :

+ Giấy giới thiệu người ưu tú vaò Ðảng của đảng viên chính thức được phân công

giúp đỡ.      

+ Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Ðảng của BCH Ðoàn TN trường .

- Thời hạn sử dụng một năm,nếu quá thời hạn trên phải có văn bản bổ sung đối với những tài liệu :

+ Bản thẩm tra bổ sung lý lịch của người xin vào Ðảng từ thời điểm thẩm tra lần trước đến nay.

+ ý kiến nhận xét bổ sung của các tổ chức đoàn thể quần chúng đối với người xin vào Ðảng.

- Thời hạn 3 năm đối với Giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng, nếu quá thời hạn trên người xin vào Ðảng phải đi học lại để được cấp giấy chứng nhận mới.

* Từ khi chi bộ có nghị quyết đề nghị kết nạp đến khi Ðảng uỷ trường xét, hồ sơ không được để chậm quá 6 tháng .

* Khi Ðảng uỷ trường xét kết nạp người vào Ðảng mà nghị quyết chi bộ đã quá thời hạn một năm,thì chỉ đạo chi bộ đó họp xét,ra nghị quyết đề nghị kết nạp người vào Ðảng, thay thế nghị quyết đã quá hạn.

2- Ðể lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức đoàn thể quần chúng nơi công tác,học tập và chi uỷ nơi ở, người xin vào Ðảng phải viết bản kiểm điểm quá trình rèn luyện phấn đấu của bản thân.

3- Các văn bản kèm theo ( ở cột ghi chú ) cũng là những văn bản không thể thiếu được trong hồ sơ .

 

II- Hồ sơ xét công nhận đảng viên chính thức gồm: 

 

Stt

Tên tài liệu

Ghi chú

1

Giấy chứng nhận học lớp Ðảng viên mới

Nhất thiết phải có

2

Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị

Tự viết theo mẫu

3

Bản nhận xét đảng viên dự bị của đảng viên được phân công giúp đỡ

Có mẫu

4

ý kiến của tổ chức đoàn thể đối với đảng viên dự bị (do chi uỷ tổng hợp theo mẫu)

Kèm theo văn bản lấy ý kiến của tổ chức quần chúng nơi công tác học tập và chi uỷ nơi ở.

5

Nghị quyết xét đề nghị công nhận đảng viên chính thức của chi bộ

Theo mẫu, kèm theo văn bản xét của tổ Ðảng (nếu có)

6

Báo cáo đề nghị công nhận đảng viên chính thức của BTC Ðảng uỷ

 

7

Quyết định công nhận đảng viên chính thức của Ðảng uỷ trường.

 

 

Văn bản hướng dẫn này được phổ biến đến các chi bộ. Yêu cầu các chi bộ trước khi hoàn tất hồ sơ xét kết nạp đảng viên hoặc hồ sơ xét công nhận đảng viên chính thức chuyển lên BTC Ðảng uỷ trường phải kiểm tra đầy đủ các văn bản nêu trên trong từng loại hồ sơ (7 loại văn bản đối với hồ sơ chi bộ xét đề nghị kết nạp Ðảng và 5 loại văn bản đối với hồ sơ chi bộ xét đề nghị công nhận đảng viên chính thức) .

 

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP I

Trưởng ban tổ chức

 

  Đầu trang

 

 

THÀNH UỶ HÀ NỘI

ÐẢNG UỶ TRƯỜNG ÐH NÔNG NGHIỆP I

------------   ***  ------------

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN BẢN

HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG

CÔNG TÁC ÐẢNG

( Nội bộ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG  7  năm  2003

 

 

  Đầu trang

 

Phòng tài vụ - Tầng 1 - Nhà Hành chính

Điện thoại:   8276346  - máy lẻ: 225;   E-mail: