Thông báo về cập nhật thông tin những thành tựu KHCN của trường giai đoạn 2006-2012

Email In PDF.

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
---------------------       

Số: …… / KH&CN
V/v cập nhật thông tin cho quyển giới thiệu những thành tựu KHCN của trường giai đoạn 2006-2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2012

                   Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị

 

Nhằm đầy mạnh công tác NCKH và giới thiệu những kết quả nghiên cứu KH&CN của trường, phòng KH&CN tập hợp và tuyển chọn những công trình nghiên cứu khoa học để tái bản cuốn tuyển tập giới thiệu “Những thành tựu về khoa học và công nghệ của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội giai đoạn 2006 – 2012”.

Tuy nhiên sau hai lần thông báo (lần 1: ngày 2/8/2012 và lần 2 ngày 5/9/2012) nhưng đến thời điểm hiện nay số lượng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mà phòng nhân được còn quá ít.

Để cập nhật cho cuốn giới thiệu mới này, Phòng KH&CN kính đề nghị:

- Các chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp Trường trọng điểm trở lên đã nghiệm thu từ năm 2010 - đến nay cung cấp thông tin về kết quả nghiên cứu theo mẫu (danh sách các chủ nhiệm được đăng trên website: http://www.hua.edu.vn/phongban/phongkh/)

- Các thầy/cô có quy trình công nghệ, tiến bộ kỹ thuật triển vọng, giống mới cung cấp thông tin để đưa vào cuốn kỷ yếu .

Phòng Khoa học và Công nghệ kính đề nghị lãnh đạo các đơn vị tổ chức tập hợp thông tin về các công trình nghiên cứu khoa học của đơn vị và gửi về Phòng Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/10/2012 theo địa chỉ: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

Rất mong nhận được sự hợp tác của các Thầy /Cô.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KH&CN.

TRƯỞNG PHÒNG