Thông báo về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2014

Email In PDF.

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20 /NNH-KHCN             

        V/v Hướng dẫn xây dựng                   Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2013

    kế hoạch KH&CN năm 2014

 

                Kính gửi:    Các khoa, Viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc trường

                                   

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng, các viện và trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là các đơn vị) xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2014, như sau:

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạnh 2011-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng chính phủ.

- Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011 - 2015 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1244/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2011 – 2015

- Tiềm lực khoa học và công nghệ của đơn vị, nhu cầu phục vụ phát triển giáo dục và đào tạo, phục vụ phát triển kinh tế- xã hội.

II. XÂY DỰNG NHIỆM VỤ KH&CN CẤP NHÀ NƯỚC

1. Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước  

Các đơn vị nêu nhu cầu về các vấn đề KH&CN cấp thiết cần được giải quyết ở cấp Nhà nước mà Bộ, ngành, địa phương không tự giải quyết được, không đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể, trừ nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu theo nghị định thư và nhiệm vụ quỹ gen - theo hướng dẫn ở phần sau.

Các vấn đề KH&CN cần được giải quyết ở cấp Nhà nước năm 2013 phải bảo đảm đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau:

- Có tính cấp thiết đối với phát triển KH&CN, phát triển kinh tế - xã hội, có tầm ảnh hưởng lớn khi áp dụng và có đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng của ngành hoặc lĩnh vực nói chung và mục tiêu chiến lược phát triển khoa học và công nghệ nói riêng.

- Vượt quá khả năng giải quyết của một ngành, đòi hỏi quy mô phối hợp liên ngành, sự điều hoà phối hợp của cơ quan quản lý (Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ/Ngành chủ quản có liên quan) trong việc huy động lực lượng tổ chức thực hiện và triển khai áp dụng hoặc thương mại hóa kết quả nghiên cứu.  

- Có địa chỉ áp dụng được khẳng định thông qua cam kết của doanh nghiệp (đối với đề tài, dự án về công nghệ, sản phẩm) hoặc cam kết của các tổ chức khác (đối với đề tài nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn).

- Bảo đảm tính khả thi cao (có đủ nguồn lực tổ chức thực hiện, cơ hội hợp tác nghiên cứu trong và ngoài nước, v.v…)

Mẫu phiếu đề xuất (mẫu 1- Phụ lục I)

http://www.hua.edu.vn/phongban/phongkh/index.php/mau-van-ban/cap-nha-nuoc.

Lưu ý: Các đơn vị rà soát những đề xuất từ trước nhưng chưa được xem xét đưa vào kế hoạch mà vẫn thỏa mãn những yêu cầu trên đây thì tập hợp đề xuất cho kế hoạch năm 2014.

2. Nhiệm vụ quỹ gen cấp Nhà nước

Các đơn vị đề xuất nhiệm vụ quỹ gen cấp Nhà nước như sau:

          Theo đề án khung và nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp Nhà nước (Mẫu 1, 2 phụ lục 2, ban hành kem theo thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

            Nhiệm vụ khai thác và phát triên nguồn gen cấp Nhà nước (Mẫu 1 Phụ lục 3, Ban hành kèm theo thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

http://www.hua.edu.vn/phongban/phongkh/index.php/mau-van-ban/cap-nha-nuoc

3. Nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu theo nghị định thư bắt đầu từ năm 2014

Yêu cầu:

- Đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu theo nghị định thư phải thuộc danh mục đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ký kết với các nước đối tác.

 - Tập trung phục vụ việc triển khai thực hiện mục tiêu của các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước và nhiệm vụ KH&CN theo các lĩnh vực KH&CN ưu tiên.

- Không trùng lặp với các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước hoặc các nhiệm vụ KH&CN khác của Bộ, ngành, địa phương.

- Bảo đảm khai thác được thế mạnh về KH&CN của các nước có nền KH&CN tiên tiến trên thế giới và trong khu vực; tạo điều kiện để rút ngắn thời gian tiếp nhận và làm chủ các công nghệ mới.

Thuyết minh đề xuất nhiệm vụ nghị định thư làm theo Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 14/2005/QĐ-BKHCN, ngày 08/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định xây dựng và quản lý các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo nghị định thư (mẫu truy cập tại trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ)

http://www.hua.edu.vn/phongban/phongkh/index.php/mau-van-ban/cap-nha-nuoc

II. XÂY DỰNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

1. Nhiệm vụ quỹ gen cấp Bộ năm 2014

Nhiệm vụ quỹ gen năm 2014 thực hiện theo quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, các đơn vị đề xuất nhiệm vụ quỹ gen năm 2014 như sau:

a) Nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp Bộ trong khuôn khổ đề án khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ 2012-2015 (Mẫu 1, 2 Phụ lục 1, Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

b) Đề án khung và Đề xuất nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp Bộ trên cơ sở các nguồn gen đã được bảo tồn và lưu giữ (Mẫu 1 Phụ lục 3, Ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ);

Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và các mẫu, phụ lục truy cập tại trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ.

http://www.hua.edu.vn/phongban/phongkh/index.php/mau-van-ban/cap-nha-nuoc

2. Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ

Các đơn vị đề xuất các chương trình nghiên cứu khoa học theo quy định tại Thông tư số 16/2012/TT-BGDĐT ngày 09/5/2012 ban hành quy định quản lý chương trình KH&CN của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Những đề xuất chương trình trước đây chưa được xem xét, nếu vẫn đảm bảo yêu cầu thì tập hợp đề xuất cho năm 2014 theo yêu cầu của Thông tư số 16 nói trên.

3. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ

Đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ theo mẫu 1 - Phụ lục 2, tổng hợp thành danh mục đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ theo mẫu 2 - Phụ lục II.

http://www.hua.edu.vn/phongban/phongkh/index.php/mau-van-ban/cap-bo/52-vbbogddt

4. Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ

Đề xuất dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ lập theo mẫu 3 - Phụ lục II. Khi lập đề xuất cần nghiên cứu Quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm ban hành kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. http://www.hua.edu.vn/phongban/phongkh/index.php/mau-van-ban/cap-bo/52-vbbogddt

5. Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu

Đề xuất dự án tăng cường năng lực nghiên cứu từ nguồn vốn sự nghiệp KH&CN thực hiện năm 2013 lập theo mẫu 4 - Phụ lục II. Các đơn vị cần tham khảo công văn số 13254/BGDĐT-KHCN ngày 19/12/2007 về việc hướng dẫn xây dựng và quy trình thực hiện dự án tăng cường năng lực nghiên cứu. http://www.hua.edu.vn/phongban/phongkh/index.php/mau-van-ban/cap-bo/52-vbbogddt

           6. Nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương

Đề xuất các nhiệm vụ hợp tác song phương về khoa học và công nghệ (nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương) theo quy định tại Thông tư số 56/2012/TT-BGDĐT ban hành ngày 25 tháng 12 năm 2012. Các đơn vị cần lưu ý một số yêu cầu cơ bản khi đề xuất nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương như sau:

- Đạt được mục tiêu: Tạo điều kiện cho các nhóm nghiên cứu tiếp cận nhanh với các vấn đề khoa học mới đang được tiến hành ở nước ngoài, rút ngắn thời gian nghiên cứu, giải quyết vấn đề nghiên cứu một cách có hệ thống để tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ phục vụ phát triển giáo dục – đào tạo, phát triển kinh tế, xã hội và quốc phòng – an ninh; Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực nghiên cứu của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên và cán bộ quản lý trên cơ sở tranh thủ sự hỗ trợ của các đối tác nước ngoài về kinh nghiệm, tri thức và môi trường làm việc; Hình thành và phát triển các nhóm nghiên cứu tiềm năng.

  - Là nhiệm vụ khoa học và công nghệ quan trọng, cấp thiết mà Việt Nam cần tranh thủ thế mạnh và kinh nghiệm của nước ngoài để giải quyết; Có cam kết của đối tác nước ngoài trong việc dành kinh phí cho công tác phối hợp nghiên cứu (tối thiểu 50% tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ), hỗ trợ công tác đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ và công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín; Thời gian tối đa để thực hiện một nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương là 6 năm; Kinh phí phù hợp với nội dung nhiệm vụ và quy định tài chính hiện hành.

- Có bản thỏa thuận hợp tác đã ký với đối tác nước ngoài (bản sao công chứng và bản dịch tiếng Việt)

Thông tư số 56/2012/TT-BGD ĐT và các mẫu biểu liên quan tham khảo và tải về tại địa chỉ http://vanban.moet.gov.vn

7. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ khác

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ khác bao gồm các hội thảo, hội nghị khoa học, nhiệm vụ phục vụ quản lý, phát triển ngành… theo mẫu 5 – phục lục II.

III. TIẾN ĐỘ

  • Trước ngày 28 tháng 02 năm 2013, các đơn vị gửi về Phòng KH&CN:

- Công văn của đơn vị.

- Danh mục và Phiếu đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước.

- Danh mục và Phiếu đề xuất các nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ.

  • Trước ngày 10 tháng 6 năm 2013, các đơn vị gửi về Phòng KH&CN

- Công văn của đơn vị.

- Danh mục đề tài trọng điểm cấp trường (mỗi đơn vị chỉ lựa chọn 01 công trình).

- Danh mục đề tài cấp trường

- Danh mục đề tài SVNCKH

 

 * Mọi thông tin liên hệ: TS. Lê Huỳnh Thanh Phương – Trưởng phòng KH&CN, trường ĐHNNHN.

* Bản điện tử gửi theo địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

         Nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy trình, tiến độ xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2014 trên đây.

         Nhà trường chỉ xem xét và đưa vào kế hoạch thực hiện năm 2014 những đề xuất nhiệm vụ, đề tài, dự án, v.v… thực hiện đúng quy trình và tiến độ.

 

Nơi nhận :

- Như trên;

        - Lưu: VT, KHCN.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

 

Nguyễn Tất Cảnh