Mẫu văn bản cấp Nhà nước

Email In PDF.

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020


*/ Thông tư số 10/2013/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020

- Các phụ lục kèm theo thông tư:

              Phụ lục 1

              Phụ lục 2


 

CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO ĐẾN NĂM 2020

*/ Thông tư số 31/2012/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xác định dự án, tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện dự án thuộc chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao

- Các phụ lục biểu mẫu kèm theo thông tư:

 1. Phiếu đề xuất dự án, đề xuất đặt hàng dự án: Biểu A1-1 31/2012/TT-BKHCN
2. Tổng hợp danh mục đề xuất dự án, đề xuất đặt hàng dự án: Biểu A1-2 31/2012/TT-BKHCN
3. Phiếu nhận xét của thành viên hội đồng tư vấn: Biểu A2-1 31/2012/TT-BKHCN
4. Biên bản kiểm phiếu đánh giá dự án: Biểu A2-2  31/2012/TT-BKHCN
5. Biên bản họp hội đồng tư vấn xác định danh mục dự án: Biểu A2-3 31/2012/TT-BKHCN
6. Thuyết minh dự án phát triển công nghệ cao: Biểu A3-1 31/2012/TT-BKHCN
7. Thuyết minh dự án ứng dụng công nghệ cao: Biểu A3-2 31/2012/TT-BKHCN
8. Thuyết minh dự án xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao (Dự án xây dựng và phát triển cơ sở nghiên cứu công nghệ cao): Biểu A3-3a 31/2012/TT-BKHCN
9. Thuyết minh dự án xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao (Dự án xây dựng và phát triển cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao): Biểu A3-3b 31/2012/TT-BKHCN
10. Thuyết minh dự án xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao (Dự án xây dựng và nâng cấp phòng thí nghiệm công nghệ cao): Biểu A3-3c 31/2012/TT-BKHCN
11. Thuyết minh dự án xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao (Dự án xây dựng cơ sở hỗ trợ cho phát triển sản phẩm công nghệ cao): Biểu A3-3d 31/2012/TT-BKHCN
12. Thuyết minh dự án xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao (Dự án xây dựng trung tâm chuyển giao công nghệ): Biểu A3-3đ 31/2012/TT-BKHCN
13. Thuyết minh dự án xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao (Dự án xây dựng và nâng cấp tạp chí chuyên ngành): Biểu A3-3e 31/2012/TT-BKHCN
14. Thuyết minh dự án xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao (Dự án xây dựng hệ thống thông tin về ứng dụng, sản xuất, cung ứng dịch vụ công nghệ cao):  Biểu A3-3g 31/2012/TT-BKHCN
15. Thuyết minh dự án phát triển nhân lực công nghệ cao (Dự án bồi dưỡng nghiệp vụ và nâng cao trình độ cho lãnh đạo chủ chốt của dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao): Biểu A3-4a 31/2012/TT-BKHCN
16. Thuyết minh dự án phát triển nhân lực công nghệ cao (Dự án bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ nghiên cứu của dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao): Biểu A3-4b 31/2012/TT-BKHCN
17. Thuyết minh dự án phát triển nhân lực công nghệ cao (Dự án hỗ trợ sinh viên thực hiện nghiên cứu và thực tập tại các tổ chức hoạt động về lĩnh vực công nghệ cao): Biểu A3-4c 31/2012/TT-BKHCN
18. Thuyết minh dự án phát triển nhân lực công nghệ cao (Dự án hỗ trợ sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập, nghiên cứu ở nước ngoài tham gia hợp tác thực hiện nhiệm vụ của công nghệ cao): Biểu A3-4d 31/2012/TT-BKHCN
19. Thuyết minh dự án phát triển nhân lực công nghệ cao (Dự án huy động chuyên gia tình nguyện nước ngoài, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động công nghệ cao tại cơ sở công nghệ cao của Việt Nam): Biểu A3-4đ  31/2012/TT-BKHCN
20. Thuyết minh dự án phát triển nhân lực công nghệ cao (Dự án phát triển cơ sở đào tạo nhân lực công nghệ cao đạt trình độ quốc tế): Biểu A3-4e 31/2012/TT-BKHCN
21. Phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chủ trì dự án: Biểu A4-1 31/2012/TT-BKHCN
22. Biên bản kiểm phiếu đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chủ trì dự án: Biểu A4-2 31/2012/TT-BKHCN
23. Biên bản họp hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chủ trì dự án: Biểu A4-3 31/2012/TT-BKHCN
24. Phiếu nhận xét, thẩm định dự án: Biểu A5-1 31/2012/TT-BKHCN
25. Biên bản họp thẩm định dự án: Biểu A5-2 31/2012/TT-BKHCN
Các phụ lục biểu mẫu có trong tập tin nén, các thầy / cô có thể tải về tại đây.


CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020

*/ Thông tư số 09/2013/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

- Các văn bản kèm theo thông tư

Các văn bản kèm theo thông tư có trong tập tin nén, các thầy / cô có thể tải về tại đây.ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC


 */ Hướng dẫn thực hiện kế hoạch năm 2014 của  các Chương trình quc gia vkhoa học và công  nghệ 


*/ Mẫu đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Nhà nước năm 2014


*/ Thông tư 18/2010/TT-BKHCN

- Các phụ lục kèm theo thông tư

Phụ lục 1: Mẫu hồ sơ thành viên mạng lưới quỹ gen

Phụ lục 2: Mẫu đề án khung và đề xuất nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp nhà nước

Phụ lục 3: Mẫu đề xuất nhiệm vụ khai thác và phát triển nguồn gen

Phụ lục 4: Mẫu hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ quỹ gen

Phụ lục 5: Mẫu các tài liệu phục vụ hội đồng đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ quỹ gen

Phụ lục 6: Mẫu hợp đồng thực hiện nhiệm vụ quỹ gen

Phụ lục 7: Mẫu báo cáo và biên bảo kiểm tra định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ quỹ gen

Phụ lục 8: Mẫu các tài liệu phụ vụ hội đồng đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ quỹ gen


*/ Thông tư số 08/2012/TT-BKHCN ngày 02 tháng 04 năm 2012Về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nướcThông tư số 09/2012/TT-BKHCN ngày 02 tháng 04 năm 2012: Về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp Nhà nước.

- Các phụ lục kèm theo: Thông tư số 08/2012/TT-BKHCN

Biểu 1-1: Đơn đăng ký

Biểu 1-2a: Thuyết minh đề tài KHCN

Biểu 1-2b: Thuyết minh dự án SXTN

Biểu 1-3: Tóm tắt hoạt động KHCN của tổ chức đăng ký chủ trì

Biểu 1-4: Lý lịch khoa học cá nhân

Biểu 1-5: Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài

 

Biểu 2-1: Biên bản mở hồ sơ

Biểu 2-2a: Phiếu nhận xét đề tài KHCN

Biểu 2-2b: Phiếu nhận xét dự án SXTN

Biểu 2-3a: Phiếu đánh giá đề tài KHCN

Biểu 2-3b: Phiếu đánh giá dự án SXTN

Biểu 2-4: Biên bản kiểm phiếu đánh giá

Biểu 2-5: Bảng tổng hợp kiểm phiếu đánh giá

Biểu 2-6: Biên bản họp Hội đồng khoa học


- Các phụ lục kèm theo: Thông tư số 09/2012/TT-BKHCN

Biểu 1-1: Đơn đăng ký

Biểu 1-2: Thuyết minh đề tài nghiên cứu

Biểu 1-3: Giới thiệu tổ chức đăng ký chủ trì

Biểu 1-4: Lý lịch khoa học cá nhân

Biểu 1-5: Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài


Biểu 2-1: Biên bản mở hồ sơ

Biểu 2-2: Phiếu nhận xét chuyên gia

Biểu 2-3: Phiếu đánh giá đề tài

Biểu 2-4: Biên bản kiểm phiếu đánh giá

Biểu 2-5: Bảng tổng hợp kiểm phiếu đánh giá

Biểu 2-6: Biên bản họp Hội đồng khoa học


*/ THÔNG TƯ 12

Thông tư hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước

Phụ lục Cấp cơ sở

Mẫu số 01_CNN: Báo cáo định kỳ

Phụ lục 1-1: Hướng dẫn báo cáo tổng hợp

Phụ lục 1-2: Nhận xét tổ chức thực hiện

Phụ lục 1-3: Phiếu nhận xét cấp cơ sở - đề tài

Phụ lục 1-4: Phiếu nhận xét cấp cơ sở - dự án

Phụ lục 1-5: Phiếu đánh giá cấp cơ sở - đề tài

Phụ lục 1-6: Phiếu đánh giá cấp cơ sở - dự án

Phụ lục 1-7: Biên bản kiểm phiếu đánh giá cấp cơ sở

Phụ lục 1-8: Biên bản đánh giá cấp cơ sở - đề tài

Phụ lục 1-9: Biên bản đánh giá cấp cơ sở - dự án

Phụ lục 1-10: Bản báo cáo hoàn thiện hồ sơ cấp cơ sở

 

Phụ lục Cấp Nhà nước

Phụ lục 2-1: Mẫu đề nghị đánh giá cấp nhà nước

Phụ lục 2-2: Danh sách tác giả thực hiện

Phụ lục 2-3: Đánh giá tổ chức thực hiện

Phụ lục 2-4: Biên nhận Hồ sơ đánh giá cấp nhà nước

Phụ lục 2-5: Phiếu nhận xét cấp nhà nước - đề tài

Phụ lục 2-6: Phiếu nhận xét cấp nhà nước - dự án

Phụ lục 2-7A: Phiếu nhận xét, thẩm định sản phẩm KHCN

Phụ lục 2-7B: Báo cáo thẩm định sản phẩm KHCN

Phụ lục 2-8: Phiếu đánh giá cấp nhà nước - đề tài

Phụ lục 2-9: Phiếu đánh giá cấp nhà nước - dự án

Phụ lục2-10: Kiểm phiếu đánh giá cấp nhà nước - đề tài

Phụ lục 2-11: Kiểm phiếu đánh giá cấp nhà nước - dự án

Phụ lục 2-12: Biên bản đánh giá cấp nhà nước - đề tài

Phụ lục 2-13: Biên bản đánh giá cấp nhà nước - dự án

Phụ lục 2-14: Báo cáo hoàn thiện hồ sơ cấp nhà nước

Phụ lục 2-15: Mẫu quyết định công nhận kết quả

 

*/ Thông tư số 18/2010/TT-BKHCN ngày 24 tháng 12 năm 2010 ca B trưởng B Khoa hc và Công ngh


 

*/ NGHỊ ĐỊNH THƯ

Quyết định 14/2005/QĐ-BKHCNBan hành Quy định Xây dựng và Quản lý các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

- Mẫu đề xuất nhiệm vụ nghị định thư: 

         + Phụ lục 1: Mẫu đề xuất đề cương nhiệm vụ nghị định thư

- Mẫu thuyết minh nhiệm vụ nghị định thư:

        + Đơn đăng ký

        + Mẫu thuyết minh nhiệm vụ nghị định thư

        + Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài và dự án SXTN

        + Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài

        + Giấy xác nhận phối hợp thực hiện đề tài, dự án SXTN cấp nhà nước

Mẫu phiếu đánh giá xét duyệt nhiệm vụ nghị định thư

- Hướng dẫn nghiệm thu nhiệm vụ nghị định thư (thực hiện theo thông tư 12/2009/TT-BKHCN về việc hướng dẫn nghiệm thu đề tài, dự án cấp nhà nước)

 

*/ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CƠ BẢN

Đơn đăng ký (Tiếng Việt)

Đơn đăng ký (Tiếng Anh)

Thuyết minh đề cương (Tiếng Việt)

Thuyết minh đề cương (Tiếng Anh)

Lý lịch khoa học (Tiếng Việt)

Lý lịch khoa học (Tiếng Anh)

Hướng dẫn lập dự toán


*/ HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÀI SẢN ĐỐI VỚI CÁC ĐỀ TÀI KẾT THÚC THUỘC CÁC CT KHCN TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC 

Số: 330/BKHCN-VPCTTĐ về việc xử lý tài sản đối với các đề tài kết thúc thuộc các CT KHCN trọng điểm cấp Nhà nước

Biên bản kiểm kê tài sản cố định (Mua bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước)