• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

Thông báo về việc kiểm kê tài sản năm 2012

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Theo chủ trương của Bộ Tài chính, các đơn vị thuộc khối hành chính sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước phải tiến hành kiểm kê tài sản của đơn vị mình định kỳ vào cuối năm tài chính nhằm mục đích theo dõi, quản lý, sử dụng và tính hao mòn tài sản theo đúng quy định của Nhà nước.

Thực hiện công tác quản lý tài sản trong toàn Trường, Ban giám hiệu yêu cầu các đơn vị rà soát lại trang thiết bị hiện có, cập nhật bổ sung tài sản được đầu tư mới trong năm 2012, tổ chức kiểm kê tài sản cố định của đơn vị mình, gửi Biên bản kiểm kê tài sản của đơn vị về Phòng Quản trị, Thiết bị và XDCB. Sau khi nhận được Biên bản kiểm kê tài sản, Phòng QTTB và XDCB sẽ rà soát, đối chiếu và tiến hành kiểm tra thực tế tài sản của các đơn vị theo Biên bản kiểm kê đã lập. Lịch cụ thể sau:

TT

Đơn vị

Thời gian nộp

Thời gian kiểm tra tài sản

Ghi chú

 1.  

Trung tâm Dịch vụ trường học

25/1/2013

Xem Lịch tuần

Sắp xếp tài sản theo từng tòa nhà, giảng đường, ktx …

 1.  

Trung tâm Nghiên cứu liên ngành và PTNT

25/1/2013

Xem Lịch tuần

 

 1.  

Trung tâm Sinh thái Nông nghiệp

25/1/2013

Xem Lịch tuần

 

 1.  

Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao

25/1/2013

Xem Lịch tuần

 

 1.  

Trung tâm Thông tin thư viện

25/1/2013

Xem Lịch tuần

Bổ sung thêm: tài liệu, CSDL, phần mềm hiện có

 1.  

Trung tâm Thực nghiệm và Đào tạo nghề

25/1/2013

Xem Lịch tuần

 

 1.  

Trung tâm Ngoại ngữ

25/1/2013

Xem Lịch tuần

 

 1.  

Viện Nghiên cứu lúa

25/1/2013

Xem Lịch tuần

 

 1.  

Viện Nghiên cứu và Đào tạo Cơ điện

25/1/2013

Xem Lịch tuần

 

 1.  

Viện Sinh học nông nghiệp

25/1/2013

Xem Lịch tuần

 

 1.  

Khoa Cơ điện

25/2/2013

Xem Lịch tuần

 

 1.  

Khoa Công nghệ thông tin

25/2/2013

Xem Lịch tuần

 

 1.  

Khoa Công nghệ thực phẩm

25/2/2013

Xem Lịch tuần

 

 1.  

Khoa Công nghệ sinh học

25/2/2013

Xem Lịch tuần

 

 1.  

Khoa Giáo dục quốc phòng

25/2/2013

Xem Lịch tuần

 

 1.  

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

25/2/2013

Xem Lịch tuần

 

 1.  

Khoa Kế toán và Quản trị KD

25/2/2013

Xem Lịch tuần

 

 1.  

Khoa Lý luận chính trị và Xã hội

25/2/2013

Xem Lịch tuần

 

 1.  

Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ

25/2/2013

Xem Lịch tuần

 

 1.  

Khoa Nông học

25/2/2013

Xem Lịch tuần

 

 1.  

Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ

25/2/2013

Xem Lịch tuần

 

 1.  

Khoa Tài Nguyên và Môi trường

25/2/2013

Xem Lịch tuần

 

 1.  

Khoa Thú y

25/2/2013

Xem Lịch tuần

Bao gồm cả Trung tâm chó nghiệp vụ, Trung tâm nhân giống lợn chất lượng cao.

 1.  

Khoa Chăn nuôi và NTTS

25/2/2013

Xem Lịch tuần

 

 1.  

Khối phòng ban

25/2/2013

Xem Lịch tuần

 

 1.  

Các đơn vị khác

25/2/2013

Xem Lịch tuần

 

Thành phần Ban kiểm kê tại đơn vị: Thủ trưởng đơn vị, trợ lý vật tư và trưởng các bộ môn hoặc tổ công tác.

Thời điểm kiểm kê: Tính đến 0 giờ ngày 01/01/2013.

Biên bản kiểm kê: Theo mẫu Biên bản kiểm kê tài sản hàng năm (hoặc truy cập trên website của trường: http://www.hua.edu.vn/phongban/phongqtri/chitiet.php?id=26&pos=1 .

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị chủ động phối hợp với các bộ môn và tổ công tác do mình quản lý, triển khai thực hiện và hoàn thành tốt công tác kiểm kê năm 2012 theo yêu cầu của Ban giám hiệu.