PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 

Các mẫu văn bản hiện hành

1. Giấy xin tạm ứng tiền mặt (download)

2. Bảng kê chứng từ (download)

3. Bảng dự toán chi tiêu (download)

4. Giấy tạm ứng Séc (download)

5. Mục ngân sách Nhà nước (download)

6. Giấy nộp tiền (download)

7. Công lệnh đi đường (download)

8. Bảng theo dõi ứng và hoàn ứng tại phòng Tài vụ (download)

9. Giấy thanh toán tạm ứng (download)

10. Bảng chấm công (download)

11. Bảng chấm số giờ trực tiếp hướng dẫn và phục vụ thực tập thực tế có tiếp xúc với hoá chất độc hại (download)

12. Giấy biên nhận (download)

13. Giấy xin thanh toán Séc (download)

14. Hợp đồng kinh tế (download)

15. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng (download)

16. Biên bản kiểm kê tài sản cố định (Dùng để kiểm kê TSCĐ Bộ môn/Tổ) (Download)

17. Biên bản kiểm kê tài sản cố định (Dùng để kiểm kê TSCĐ Khoa/Phòng) (Download)

18. Giấy xin thanh toán tiền mặt - Dùng trong trường hợp mua xong hàng đã có hoá đơn, chứng từ (download)

19. Quy trình thanh toán NCKH (download)

20. Quy trình thủ tục và điều kiện thanh toán(download)

21. Quy trình thủ tục và điều kiện thanh toán chi thường xuyên (download)

22. Tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân (download)

23. Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân (download)

24. Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (download)

25. Mẫu đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh (download)

26.  Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng (download)

27. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (download)

28. Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động (download)

29. Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng (download)

30. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (Dành cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh) (download)

31. Thu nhập từ tiền lương, tiền công (download)

32. Thu nhập từ kinh doanh (download)

33.  Hướng dẫn tra cứu mã số thuế cá nhân (download)

 

Mẫu chứng từ nghiên cứu khoa học

1. Dự toán kinh phí nghiên cứu khoa học (download)

2. Giấy xin tạm ứng tiền mặt (download)

3. Giấy thanh toán tạm ứng (download)

4. Giấy xin tạm ứng tiền chuyển khoản (download)

5. Giấy đề nghị thanh toán tiền mặt (download)

6. Giấy xin thanh toán chuyển khoán (download)

7. Bảng kê chứng từ thanh toán (download)

8. Bảng kê mua hàng (download)

9. Giấy biên nhận (download)

10. Giấy đi đường (download)

11. Bảng kê thanh toán công tác phí (download)

12. Giấy xin nộp tiền (download)

13. Bảng chấm công (download)

14. Hợp đồng và thanh lý hợp đồng thuê khoán (download)

15. Bảng kê chi tiền cho người tham dự Hội thảo, tập huấn.  (download)

16. Giấy xin thanh toán phụ cấp chủ nhiệm đề tài (download)

17. Báo cáo chi tiết kinh phí đề tài (download)

  

Phòng tài chính Kế toán - Tầng 4 - Nhà Hành chính; Điện thoại:   8276346  - máy lẻ: 225