Quyết định thành lập Câu lạc bộ TDTT

quyet-dinh


 

HỘI TT ĐH&CN HÀ NỘI

HỘI TT ĐH&CN

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  26/QĐ-HTT 

Hà Nội, ngày 26  tháng 3 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Câu lạc bộ Quần vợt

 

CHỦ TỊCH HỘI THỂ THAO ĐH&CN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ thông tư số: 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở.

          Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Câu lạc bộ Quần vợt Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và công nhận Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ có nhiệm vụ xây dựng Điều lệ, chương trình hoạt động đã đề ra nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện - đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ công tác Hội.

Điều 3. Câu lạc bộ Quần vợt hoạt động theo Quy định về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cấp trường;

Điều 4. Hội TT ĐH&CN Nhà trường và các thành viên có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                  

- Như điều 1;               

- Lưu VP Hội.

TM. HỘI TT ĐH&CN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Hữu Ngoan

HỘI TT ĐH&CN HÀ NỘI

HỘI TT ĐH&CN

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  12/QĐ-HTT 

Hà Nội, ngày 26  tháng 3 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Câu lạc bộ Bóng bàn

 

CHỦ TỊCH HỘI THỂ THAO ĐH&CN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ thông tư số: 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở.

          Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Câu lạc bộ Bóng bàn Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và công nhận Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ có nhiệm vụ xây dựng Điều lệ, chương trình hoạt động đã đề ra nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện - đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ công tác Hội.

Điều 3. Câu lạc bộ Bóng bàn hoạt động theo Quy định về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cấp trường;

Điều 4. Hội TT ĐH&CN Nhà trường và các thành viên có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                  

- Như điều 1;               

- Lưu VP Hội.

TM. HỘI TT ĐH&CN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Hữu Ngoan

HỘI TT ĐH&CN HÀ NỘI

HỘI TT ĐH&CN

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  13/QĐ-HTT 

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Câu lạc bộ Bóng rổ

 

CHỦ TỊCH HỘI THỂ THAO ĐH&CN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ thông tư số: 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở.

          Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Câu lạc bộ Bóng rổ Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và công nhận Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ có nhiệm vụ xây dựng Điều lệ, chương trình hoạt động đã đề ra nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện - đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ công tác Hội.

Điều 3. Câu lạc bộ Bóng rổ hoạt động theo Quy định về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cấp trường;

Điều 4. Hội TT ĐH&CN Nhà trường và các thành viên có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                  

- Như điều 1;               

- Lưu VP Hội.

TM. HỘI TT ĐH&CN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Hữu Ngoan

HỘI TT ĐH&CN HÀ NỘI

HỘI TT ĐH&CN

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 25/QĐ-HTT 

Hà Nội, ngày 26  tháng 3 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Câu lạc bộ Bóng chuyền

 

CHỦ TỊCH HỘI THỂ THAO ĐH&CN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ thông tư số: 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở.

          Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Câu lạc bộ Bóng chuyền Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và công nhận Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ có nhiệm vụ xây dựng Điều lệ, chương trình hoạt động đã đề ra nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện - đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ công tác Hội.

Điều 3. Câu lạc bộ Bóng chuyền hoạt động theo Quy định về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cấp trường;

Điều 4. Hội TT ĐH&CN Nhà trường và các thành viên có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                  

- Như điều 1;               

- Lưu VP Hội.

TM. HỘI TT ĐH&CN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Hữu Ngoan

HỘI TT ĐH&CN HÀ NỘI

HỘI TT ĐH&CN

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 11/QĐ-HTT 

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Câu lạc bộ Võ Karatedo

 

CHỦ TỊCH HỘI THỂ THAO ĐH&CN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ thông tư số: 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở.

          Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Câu lạc bộ Võ Karatedo Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và công nhận Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ có nhiệm vụ xây dựng Điều lệ, chương trình hoạt động đã đề ra nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện - đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ công tác Hội.

Điều 3. Câu lạc bộ Võ Karatedo hoạt động theo Quy định về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cấp trường;

Điều 4. Hội TT ĐH&CN Nhà trường và các thành viên có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                  

- Như điều 1;               

- Lưu VP Hội.

TM. HỘI TT ĐH&CN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Hữu Ngoan

HỘI TT ĐH&CN HÀ NỘI

HỘI TT ĐH&CN

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/QĐ-HTT 

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Câu lạc bộ Võ Thiên môn đạo

 

CHỦ TỊCH HỘI THỂ THAO ĐH&CN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ thông tư số: 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở.

          Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Câu lạc bộ Võ Thiên môn đạo Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và công nhận Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ có nhiệm vụ xây dựng Điều lệ, chương trình hoạt động đã đề ra nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện - đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ công tác Hội.

Điều 3. Câu lạc bộ Võ Thiên môn đạo hoạt động theo Quy định về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cấp trường;

Điều 4. Hội TT ĐH&CN Nhà trường và các thành viên có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                  

- Như điều 1;               

- Lưu VP Hội.

TM. HỘI TT ĐH&CN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Hữu Ngoan

HỘI TT ĐH&CN HÀ NỘI

HỘI TT ĐH&CN

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  19/QĐ-HTT 

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Câu lạc bộ Bóng đá

 

CHỦ TỊCH HỘI THỂ THAO ĐH&CN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ thông tư số: 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở.

          Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Câu lạc bộ Bóng đá Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và công nhận Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ có nhiệm vụ xây dựng Điều lệ, chương trình hoạt động đã đề ra nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện - đào tạo kỹ năng và nghiệp vụ công tác Hội.

Điều 3. Câu lạc bộ Bóng đá hoạt động theo Quy định về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cấp trường;

Điều 4. Hội TT ĐH&CN Nhà trường và các thành viên có tên ở điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:                                  

- Như điều 1;               

- Lưu VP Hội.

TM. HỘI TT ĐH&CN TRƯỜNG

CHỦ TỊCH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Hữu Ngoan

HỘI TT ĐH&CN HÀ NỘI

HỘI TT ĐH&CN

TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  09/QĐ-HTT 

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Câu lạc bộ Khiêu vũ thể thao

 

CHỦ TỊCH HỘI THỂ THAO ĐH&CN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Căn cứ Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ thông tư số: 18/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở.

          Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Câu lạc bộ Khiêu vũ thể thao Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và công nhận Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ có nhiệm v

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

Quyet dinh CLB TDTT Quyet dinh CLB TDTT

hot!
Date added: 09/06/2012
Date modified: 09/06/2012
Filesize: 110.5 kB
Downloads: 470