CHECK MAIL
Email:  
Password:  
 

TÌM KIẾM
Đăng ký môn học
Ba công khai
Giới thiệu sách mới
Học bổng
Hiện trạng giáo trình bài giảng
Dự án Việt - Bỉ

 

DANH SÁCH CÁN BỘ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

 

 

- Ðiện thoại : 04.38276346
- Tổng đài - Máy nội bộ: 62.617.586
- FAX: 84. 04.38276554
- Website : www.hua.edu.vn

 

 

 

I. BAN GIÁM HIỆU, THƯỜNG VỤ ĐẢNG UỶ

 

TT

Họ và tên

Chức danh

ĐTCQ

1

PGS.TS. Trần Đức Viên

Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy

62,617,866

2

PGS.TS. Vũ Văn Liết

Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

62,617,755

3

PGS.TS. Đinh Văn Chỉnh

Phó Hiệu trưởng

62,617,756

4

PGS.TS. Nguyễn Xuân Trạch

Ủy viên Thường vụ , Phó Hiệu trưởng

62,617,689

 

PGS.TS. Nguyễn Tất Cảnh

Ủy viên Thường vụ, Phó Hiệu trưởng

62,617,596

5

PGS.TS. Phạm Văn Cường

Ủy viên Thường vụ

62,617,572

6

PGS.TS. Lê Hữu Ảnh

Ủy viên Thường vụ

62,617,669

7

ThS. Vũ Ngọc Huyên

Ủy viên Thường vụ

62,617,570

 

 

II. BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN

 

TT

Họ và tên

Chức danh

ĐTCQ

1

TS. Nguyễn Quốc Oánh

Chủ tịch Công đoàn

62,617,607

2

ThS.Nguyễn Thị Cúc

Phó Chủ tịch

 

3

ThS. Võ Văn Nam

Phó Chủ tịch

 

4

TS. Lê Thị Giang

Ủy viên Thường vụ

 

5

ThS. Trương Thu Hạnh

Ủy viên Thường vụ

 
 
 

III. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN THANH NIÊN

 

 

TT

Họ và tên

Chức danh

ĐTCQ

1

TS. Nguyễn Thanh Hải

Bí thư

 

2

KS.Nguyễn Đăng Học

Phó Bí thư

 

3

ThS.Đỗ Thị Kim Hương

Phó Bí thư

 

4

KS.Bùi Ngọc Tấn

Phó Bí thư

 

5

KS.Hồ Thị Thúy Hằng

Ủy viên Thường vụ

 

6

KS.Dương Thành Huân

Ủy viên Thường vụ

 

7

KS.Nguyễn Đình Nghiệp

Ủy viên Thường vụ

 

8

KS.Nguyễn Trọng Thăng

Ủy viên Thường vụ

 

9

KS.Đào Quang Trung

Ủy viên Thường vụ

 
 

 

IV. KHỐI VĂN PHÒNG

1. VĂN PHÒNG BAN GIÁM HIỆU

 

 

TT

Họ và tên

Chức danh

ĐTCQ

1

Nguyễn Công Tiệp

Chánh VP

62,617,899

2

Nguyễn Thị Ngọc Oanh

Chuyên viên

62,617,899

 

 

2. VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

 

TT

Họ và tên

Chức danh

ĐTCQ

1

Nguyễn Xuân Hạnh

Chuyên viên

62,617,513

2

Vũ Thị Thanh Huyền

Chuyên viên

62,617,515

 

 

 3. VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN

 

TT

Họ và tên

Chức danh

ĐTCQ

1

Mai Thị Thanh Tuyền

Chuyên viên

62,617,566

 

 

4. VĂN PHÒNG ĐOÀN THANH NIÊN

 

 

TT

Họ và tên

Chức danh

ĐTCQ

1

Trần Thị Phương Lan

Chuyên viên

62,617,668

 

 

5. VĂN PHÒNG HỘI SINH VIÊN

 

TT

Họ và tên

Chức danh

ĐTCQ

1

Nguyễn Đình Nghiệp

Ủy viên Thường vụ

 
 

 

 

V.CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

 

1. PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Trưởng phòng           TS. Nguyễn Ích Tân

62,617,506

 

Phó Trưởng phòng    TS. Nguyễn Công Tiệp

62.617.779/62.617.778

 

Phó Trưởng phòng    KS. Bùi Duy Sơn

62,617,692

 

Văn phòng Ban Giám hiệu

62,617,899

 

Văn thư

62.617.508, 62.617.768

 

Tổng đài

62,617,586

 

Lễ tân

62,617,769

 

Đội xe

62,617,589

 

Kế hoạch

62,617,692

 

 

 

2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Q.Trưởng phòng             ThS. Nguyễn Huy Cường

62.617.600

 

Phó Trưởng phòng          TS. Phạm Bảo Dương

62.617.564

 

Đào tạo, khen thưởng

62.617.610

 

Văn phòng , BHXH

62.617.579

 

 

3. PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Trưởng phòng                   TS. Phạm Văn Hùng

62,617,646

 

Phó Trưởng phòng            ThS. Vũ Khắc Hoà

62,617,505

 

Thu học phí - lệ phí

62,617,541

 

Thủ quỹ

62,617,608

 

Cấp phát kinh phí

62,617,609

 

 

4. BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Trưởng phòng: PGS.TS. Nguyễn Văn Dung

62.617.691

 

Phó trưởng phòng. CVC Nguyễn Minh Tiến

62.617.520

 

Phó trưởng phòng: TS. Bùi Trần Anh Đào

62.617.519

 

Kế hoạch đào tạo (KHĐT)

62.617.519

 

Quản lý học tập (QLHT)

62.617.520

 

Fax

 

04.362617659

 

5. PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ & XDCB

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Trưởng phòng                    ThS. Nguyễn Ngọc Kính

 

 

 

 

62.617.6 11

 

Phó Trưởng phòng                ThS. Võ Văn Nam

62. 617.606

 

Tổ kỹ thuật

62. 617.531

 

Tổ thiết bị vật tư

62,617,527

 

Tổ Điện nước

62. 617.540

 

Ban quản lý dự án

62,617,601

 

 

6. PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

 

 

Trưởng phòng            ThS. Vũ Ngọc Huyên

62.617.570

 

Phó Trưởng phòng     ThS. Nguyễn Tất Thắng

62.617.503

 

Bộ phận trang âm, khánh tiết, tuyên truyền

62.617.542

 

Bộ phận hộ khẩu + hội trường

62.617.602

 

 

7. PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

62.617549

 

Trưởng Phòng           TS. Lê Huỳnh Thanh Phương

62.617.550

04.38276439

Phó trưởng phòng     TS. Lê Vũ Quân

62.617.532

 

 

8. PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng 

62,617,543

 

Trưởng phòng             PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Thủy

62,617,533

 

Phó Trưởng phòng      ThS. Lê Thị Bích Liên

62,617,549

04.38767590

Văn phòng dự án TRIG

62,617,549

 

Tổ quản lý LHS

62,618,497

 

 

9. PHÒNG THANH TRA & KHẢO THÍ 

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Trưởng phòng              PGS.TS. Lương Văn Vượt

62.617.514

 

Phó Trưởng phòng       ThS. Hoàng Xuân Anh

62.617.514

 

Phó Trưởng phòng       ThS. Nguyễn Thị Tú

62,617,514

 

Khảo thí & ĐBCL

62.617.512

 

Thanh tra

62.617.501

 

 

10. PHÒNG BẢO VỆ

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng Bảo Vệ

 

 

Phó Trưởng Phòng (PT)       KS.Nguyễn Quốc Trọng

62,617,919

 

Phó Trưởng phòng               ThS.Nguyễn Văn Nam

62,617,909

 

Bảo Vệ Sảnh Nhà 4 tầng

62,617,569

 

Tổ bảo vệ nhà 4 tầng

62,617,504

 

Cổng thường trực

62,617,695

 

Bảo vệ khoa Nông học

62,617,679

 

Tổ cơ động

 

 

 

11. TRẠM Y TẾ

Lãnh đạo đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Trưởng trạm                        BS.Nguyễn Thị Thuý Vinh

62.617.698

 

Phó Trưởng  trạm               BS.Vũ Văn Cường

 

 

Phòng trực - phòng khám

62.617.681

 

 

VI. CÁC KHOA CHUYÊN MÔN

1. KHOA CHĂN NUÔI & NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

62.617.696

04.38276653

Trưởng khoa                       PGS.TS.Vũ Đình Tôn

62.617.693

 

Phó Trưởng khoa               PGS.TS. Bùi Văn Đoàn

62.617.702

 

Phó Trưởng khoa               TS. Phạm Kim Đăng

62.617.694

 

Bộ môn Chăn nuôi chuyên khoa

 

04.38768269

Bộ môn Hóa sinh - Sinh lý động vật

 

04.36762601

Bộ môn Sinh học động vật

 

04.38768276

Bộ môn Dinh dưỡng thức ăn

 

04.38768273

Bộ môn Di truyền - Giống

 

04.38768265

Bộ môn Nuôi trồng thủy sản

 

04.36762590

Bộ  môn Môi trường và Bệnh thủy sản

 

 

Phòng Thí nghiệm trung tâm

62.618.490

 

Trung tâm Giống lợn chất lượng cao

 

04.38760448

 

2. KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

62,617,657

04.38760135

Trưởng khoa             TS. Nguyễn Thị Phương Thảo

62,617,658

 

Phó Trưởng khoa     TS. Nguyễn Hữu Đức

62,617,653

 

Phó Trưởng khoa     TS. Đồng Huy Giới

 

 

Bộ môn  Công nghệ sinh học Thực vật

62,617,655

 

Bộ môn  Công nghệ sinh học Động vật

62,617,653

 

Bộ môn Công nghệ Vi sinh

62,617,632

 

Bộ môn Công nghệ sinh học Phân tử và Ứng dụng

62,617,656

04.38767172 

Bộ môn Sinh học

 

 

Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học Thực vật

 

 

Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học Động vật

62,617,654

 

Phòng thí nghiệm sinh học Phân tử

 

 

Phòng thí nghiệm công nghệ Vi sinh

62,617,631

 

E-mail: vpkcnsh@hua.edu.vn

 

 

 

3. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

62,617,701

 

Trưởng khoa                      TS. Nguyễn Duy Bình

62,617,680

04.36761995

Phó Trưởng khoa              TS. Trần Đình Đông

62,617,548

 

Bộ môn Công nghệ phần mềm

62,617,524

 

Bộ môn Khoa học máy tính

62,617,523

 

Bộ môn Toán

62,617,525

 

Bộ môn Toán-Tin ứng dụng

62,617,526

 

Bộ môn Vật lý

62,617,521

 

62,617,522

 

Trung tâm tính toán & tích hợp dữ liệu

62,617,544

 

Quản trị mạng

62,617,556

 

 

4. KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

Lãnh đạo đơn vị

Số máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

62,617,718

 

Trưởng khoa                         TS.Nguyễn Thị Thanh Thủy

62,617,712

 

Phó Trưởng khoa                 ThS. Giang Trung Khoa

 

 

Phó Trưởng khoa                 TS.Nguyễn Hoàng Anh

 

 

Bộ môn Hóa sinh - Công nghệ SHTP

62,617,708

 

Bộ môn CN chế biến

62,618,412

 

Bộ môn Công nghệ STH

62,617,719

 

Bộ môn Thực phẩm - dinh dưỡng

62,617,709

 

E-Mail : vpkcntp@hua.edu.vn

 

 

 

5. KHOA CƠ ĐIỆN

Lãnh đạo đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

62.617.699

04.38760493

Trưởng khoa              TS. Lê Minh Lư

62.617.563

 

Phó Trưởng khoa       TS. Nguyễn Thanh Hải

62.617.688

 

Phó Trưởng khoa       TS. Ngô Trí Dương

62.617.536

 

Bộ môn Cơ học kỹ thuật

62.617.562

 

Bộ môn Công nghệ cơ khí

62.617.726

 

Bộ môn Cung cấp - Sử dụng điện

62.617.561

 

Bộ môn Cơ sở kỹ thuật điện

 

 

Bộ môn Động Lực

62.617.535

 

Bộ môn Tự động hóa

62.618.426

 

Bộ môn Máy nông nghiệp

62.617.537

 

Bộ môn Thiết bị bảo quản và Chế biến nông sản

62.617.534

 

 

6. KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

62,617,511

 

Trưởng khoa                  ThS. Lê Dự

62,617,510

 

Phó Trưởng khoa          CN. Nguyễn Văn Lương

62,617,510

 

 

7. KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

62.617.605

04.38276522

Trưởng khoa                     TS. Trần Đình Thao

 

04.38768210

Phó Trưởng khoa             PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hiền

62.617.603

 

Phó Trưởng khoa             PGS.TS. Nguyễn Văn Song

62.617.593

 

Bộ môn Kinh tế

62.617.538

04.38769768

Bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường

62.617.592

04.38760222

Bộ môn Kinh tế nông nghiệp và Chính sách

62.617.595

04.38760195

Bộ môn Phân tích định lượng

62.617.590

04.38769770

Bộ môn Phát triển nông thôn

62.617.598

04.38769767

Phòng Tư liệu

62.617.591

 

Văn phòng dự án

 

22.923.614

Email: ktptnt@hua.edu.vn

 

 

 

8. KHOA KẾ TOÁN VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

62.617.553/62.617.560

04.36763040

Trưởng khoa               PGS.TS. Lê Hữu Ảnh

62,617,669

 

Phó Trưởng khoa       PGS.TS. Trần Hữu Cường

62,617,669

 

Phó Trưởng khoa       TS. Nguyễn Quốc Chỉnh

62,617,580

 

Bộ môn Kế toán tài chính

62,617,552

 04.38769771

Bộ môn Kế toán quản trị và kiểm toán

62.617.559

 

Bộ môn Quản trị Kinh doanh

62,617,582

 04.38769766

Bộ môn Tài chính                                          Email: bmtaichinh@gmail.com

62.617.551

 

Bộ môn Marketing       

62.617.587

 

Chương trình tiến tiến                                   Fax: 04.38760249

62.617.554

04.38760250

Email: fabm@hua.edu.vn

 

 

 

9. KHOA NÔNG HỌC

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

62.617.573

04.38276473

Trưởng khoa                 PGS.TS. Phạm Văn Cường

62.617.572

 

Phó Trưởng khoa        TS. Hà Viết Cường

62.617.571

 

Phó Trưởng khoa        TS. Trần Thị Minh Hằng

62.617.571

 

Bộ môn Di truyền giống

62.617.581

04.38765584

Bộ môn Cây công nghiệp

62.617.577

04.38765695

Bộ môn Côn trùng

62.617.584

04.38768039

Bộ môn Bệnh cây

62.617.585

04.38768475

Bộ môn Hệ thống nông nghiệp

62.617.583

04.22160809

Bộ môn Sinh lý thực vật

62.617.594

04.38765782

Bộ môn Thực vật

62.617.576

04.38766486

Bộ môn Canh tác học

62.617.644

04.38760013

Bộ môn Rau- Hoa Quả

62.617.645

04.38766230

Bộ môn Cây lương thực

62.617.574

04.38767360

Chương trình tiên tiến

 

04.36762892

Phòng Tư liệu

 

 

Trung tâm

 

 

Văn phòng dự án

 

 

 

10. KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ XÃ HỘI

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

62,617,546

 

Trưởng khoa                  TS. Lê Thị Ngân

62,617,546

 

Phó trưởng khoa           TS. Nguyễn Thị Diễn

62,617,546

 

Bộ môn Đường lối  CM của ĐCSVN

 

 

Bộ môn tư Tưởng Hồ chí Minh

 

 

Bộ môn Những nguyên lý CB của Chủ nghĩa Mác - Lênin

 

 

Bộ môn Pháp luật

 

 

Bộ môn Xã Hội học

 

 

 

11. KHOA SƯ PHẠM VÀ NGOẠI NGỮ

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

62,617,628

04.38766627

Trưởng khoa                 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thúy

62,617,622

 

Phó trưởng khoa           ThS. Trần Thị Hà Nghĩa

 

 

Bộ môn Thực hành tiếng (THT)

 

 

Bộ môn Lý thuyết tiếng (LTT)

 

 

Bộ môn Tâm lý

 

 

Bộ môn Phương pháp giáo dục (PPGD)

 

 

 

12. KHOA THÚ Y

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

62,617,684

04.36761584

Trưởng khoa                     TS. Trịnh Đình Thâu

62,617,683

 

Phó trưởng khoa              TS. Nguyễn Thị Lan

62,617,677

 

Phó trưởng khoa              TS. Phạm Hồng Ngân

62,617,687

 

Bộ môn Thú y cộng đồng

62,617,685

 

Bộ môn Nội chẩn - Dược

 

04.38768271

Bộ môn Vi sinh vật - Truyền nhiễm

 

 

Bộ môn Bệnh lý thú y

 

04.66730470

Bộ môn Giải phẫu - Tổ chức

 

04.66578908

Bộ môn Ký sinh trùng

 

04.68768270

Bộ môn Ngoại sản

 

04.38768277

Phòng Thí nghiệm Trung tâm

 

04.66805584

 

13. KHOA TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Tên đơn vị

Số máy nội bộ

 Số máy bàn

Văn phòng

62,617,619

04.38765588

Trưởng khoa               PGS.TS. Đỗ Nguyên Hải

62,617,621

04.38768221

Phó Trưởng  khoa      TS. Ngô Thế Ân

62,617,636

 

Phó Trưởng khoa       TS. Cao Việt Hà

62,617,636

 

Phó Trưởng khoa       TS. Trần Trọng Phương

62,617,636

 

BM Nông hoá

62,617,626

04.38765587

BM Hoá

62,617,640

04.38765663

BM Quản lý Đất đai (QLĐĐ)

62,617,620

04.38768216

BM Công nghệ môi trường (CNMT)

 

04.36760973

BM Vi sinh vật (VSV)

62,617,638

04.62922975

BM Quy hoạch Đất đai (QHĐ Đ)

62,617,642

04.38768215

BM Trắc địa bản đồ và TTĐL)

62,617,634

04.38768217

BM Tài nguyên nước (TNN)

62,617,623

04.38768733

BM Sinh thái –NN (STNN)

 

04.38768046

BM Khoa học Đất (KHĐ)

62,617,625

04.38769272

BM Quản lý Môi trường (QLMT)

 

04.38760073

Phòng thí nghiệm JICA

 

04.38767169

 

VII. CÁC VIỆN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU

1. VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

62,617,529

 

Viện Trưởng

62,617,528

 

Phó Viện trưởng  PTC     PGS.TS. Nguyễn Tuấn Sơn

62,617,613

 

Phó Viện trưởng              PGS.TS. Phan Xuân Hảo

62,617,512

 

Ban Đào tạo Tiến sĩ

62,617,614

 

Ban Đào tạo Thạc sĩ

62,617,649

 

 

2. VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

 

 

Viện Trưởng                          TS. Trần Nguyễn Hà

 

 

 

3. VIỆN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CƠ-ĐIỆN

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

 

04.39932556

Giám đốc           TS. Bùi Việt Đức

 

04.39932556

Phó Giám đốc   TS. Tống Ngọc Tuấn

 

04.39932556

 

4. VIỆN SINH HỌC NÔNG NGHIỆP

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

62.618.409

 

Viện trưởng                        PGS.TS. Nguyễn Thị Lý Anh

62.618.407

 

Phó Viện trưởng                TS. Nguyễn Thị Phương Thảo

62.618.409

 

Phòng CNSH Khoai tây và các chế phẩm

62.618.415

 

Fax

62.618.409

 

 

5. VIỆN NGHIÊN CỨU LÚA

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

 

04.36761279

Giám đốc                                    PGS. TS. Vũ Văn Liết

 

 

Phó giám đốc                              TS. Trần Văn Quang

 

 

Phó giám đốc                              TS. Vũ Hồng Quảng

 

 

 

6. VIỆN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

62,617,648

 

Giám đốc                    TS. Trần Đình Thao

 

 

Phó Giám đốc             PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hiền

 

 

 

E mail : ktpt.ied@gmail.com

 

 

 

VIII. CÁC TRUNG TÂM, CÔNG TY, NHÀ XUẤT BẢN

 

1. TRUNG TÂM THỂ THAO VĂN HOÁ

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

62,618,403

 

Giám đốc Trung tâm        ThS. Nguyễn Đăng Thiện

 

 

Phó Giám đốc                   ThS. Nguyễn Xuân Cừ

 

 

 

2. TRUNG TÂM SINH THÁI NÔNG NGHIỆP

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

62.617.597

04.38765607

Giám đốc                           PGS.TS. Trần Đức Viên

 

 

Phó Giám đốc                   TS. Nguyễn Thị Bích Yên

 

 

Email: cares@hn.vnn.vn

 

 

Web: www.cares.org.vn

 

 

Fax: 38766642

 

 

 

3. TRUNG TÂM TƯ VẤN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

 

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

 

04.62616459

Giám đốc                PGS.TS. Đỗ Nguyên Hải

 

04.66849459

Phó Giám đốc        GVC.TS. Trần Trọng Phương

 

04.55849459

 

4. TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU LIÊN NGÀNH VỀ  PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

62,617,697

04.38767361

Giám đốc                           PGS.TS. Vũ Đình Tôn

62,617,697

04.38767361

 

5. TRUNG TÂM DẠY NGHỀ VÀ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CAO

Lãnh đạo đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

 

04.38767347

Giám đốc                     ThS. Nguyễn Hữu Thuần

 

0985.142.057

Phó Giám đốc              ThS. Trần Huy Sùng

 

0977.831.789

 

6. TRUNG TÂM DỊCH VỤ TRƯỜNG HỌC

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số điện thoại

Văn phòng

 

04.38767456

Giám đốc                   ThS. Lê Ngọc Hướng

 

0168.6751212

Phó giám đốc             KS. Nguyễn Văn Lơ

 

0912853142

Phó giám đốc             ThS. Phạm Đức Ngà

 

0912.326388

 

7. TRUNG TÂM THỰC NGHIỆM VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

 Văn phòng

 

04.38276477

Giám đốc                          TS.Nguyễn Mai Thơm

 

04.38760504

Phó Giám đốc                   KSC. Phan Việt Đông 

 

04.38769828

Bộ môn Dạy - Rèn nghề

 

04.38276552

Bộ phận Nghiên cứu và Chuyển giao khoa học công nghệ

 

04.38767915

Fax: 0438276477 - 38760503

 

 

Email:thucnghiem@hua.edu.vn

 

 

 

8. TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

 

04.38760248

Giám đốc              ThS. Ngô Thị Thanh Tâm

 

 

Phó  Giám đốc      ThS. Vũ Thị Hương

 

 

 

9. TRUNG TÂM BỆNH CÂY NHIỆT ĐỚI

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

 

04.38766491

Giám đốc                             TS. Hà Viết Cường

 

 

Phó Giám đốc                     ThS. Trần Thị Như Hoa

 

 

 

10. TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

 Văn phòng

 

04.38276700

 Giám đốc                           PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành

 

04.38760275

 Phó Giám đốc                    PGS.TS. Nguyễn Khắc Thời

 

 

 

 Fax

 

04.38760375

 

11. TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN LƯƠNG ĐỊNH CỦA

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

215

04. 62618496

Giám đốc: PGS.TS. Hoàng Đức Liên  

220

04. 62617715

Phó Giám đốc: ThS. Phạm Thị Thanh Mai

210

04. 62617713

Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ

203

 

Phòng sách giáo trình

204

 

Phòng Tài liệu tham khảo

205

 

Phòng Đa phương tiện

207

04.62617707; 38766711

Phòng báo, tạp chí

223

 

Phòng nghe - nhìn

224

 

 

12. NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

 

04.38760325

Giám đốc, Tổng Biên tập     PGS.TS. Nguyễn Tất Cảnh

 

 

Phó Giám đốc, Phó TBT     TS. Phạm Bảo Dương

 

 

Tạp chí

62,617,714

 

 

IX. CÁC BAN

1. BAN THANH TRA NHÂN DÂN

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

 

 

Trưởng Ban                        ThS. Dương Trí Dũng

 

 

 

 

 

 

2. BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN

Tên đơn vị

Máy nội bộ

Số máy bàn

Văn phòng

 

 

Trưởng Ban                        GS.TS. Đặng Vũ Bình

62,617,757