Thông báo

THÔNG BÁO

(V/v tính điểm đánh giá học phần và đánh giá

Khóa luận tốt nghiệp của sinh viên các khóa đào tạo theo học chế tín chỉ)

 

Căn cứ vào Quyết định số 766/QĐ-NNH, ngày 10/04/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định dạy và học đại học áp dụng cho hệ chính qui được Ban hành kèm theo Quyết định số 680/QĐ-NNH  ngày 10/05/2011, Nhà trường thông báo việc tính điểm đánh giá học phần và đánh giá khóa luận tốt nghiệp của sinh viên như sau:

 

1.     Điểm đánh giá học phần của sinh viên các khóa đào tạo theo học chế tín chỉ sẽ được tính lạitheo khoản 2 điều 23 Quy định dạy và học ban hành kèm theo Quyết định số 680/QĐ-NNH  ngày 10/05/2011và đã sửa đổi tại Quyết định số 766/QĐ-NNH ngày 10/04/2012.

 

2.     Nhà trường yêu cầu các khoa chủ động quyết định việc đánh giá khóa luận tốt nghiệp của sinh viên khóa 53 các ngành đào tạo 4 năm theo một trong hai lựa chọn:  (1) thực hiện theo điều 26 của Quy định dạy và học ban hành kèm theo Quyết định 680/QĐ-NNH  ngày 10/05/2011trước khi sửa đổi (2 giảng viên chấm mà không cần bảo vệ trước Hội đồng),(2) thực hiện theo điều 26 Quy định dạy và học ban hành kèm theo Quyết định 680/QĐ-NNH  ngày 10/05/2011 và đã sửa đổi tại Quyết định số 766/QĐ-NNH ngày 10/04/2012.

 

Ban Giám hiệu yêu cầu Ban chủ nhiệm các khoa thống nhất nội dung ở mục 2 và thông báo tới sinh viên để thực hiện đúng theo kế hoạch đào tạo đã ban hành.

 

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Phòng CTCT và CTSV;

- Lưu VTHC, ĐTĐH.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

 

 

PGS. TS. Đinh Văn Chỉnh

(đã ký)


Về trang trước Bản in Về đầu trang